Oznamy zo 6.pôstnej nedele (Kvetná) – 9.apríl 2017

(späť)

Rozpis služieb Božích počas Veľkonočných sviatkov roku Pána 2017 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

(1) Keďže touto 6.pôstnou nedeľou (Kvetná nedeľa) vstupujeme do Veľkého týždňa, služby Božie budeme mať nielen na budúcu nedeľu, ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Zelený štvrtok (13.apríla 2017) v chráme Božom večer o 18,00 hodine, na ktorých bude prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej.

(2) Služby Božie budú aj na Veľký Piatok (14.apríla 2017) v chráme Božom o 9,00 hodine. Na službách Božích budeme opäť čítať a spievať z Pašií, preto si ich nezabudnite so sebou doniesť na služby Božie. Po skončení Veľkopiatkových pašiových služieb Božích bude potom prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej.

(3) Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov budú, ak Pán Boh dá, v chráme Božom nasledovne: 1.slávnosť Veľkonočná (nedeľa 16.apríla 2017) – slávnostné služby Božie o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborového farára); 1.slávnosť Veľkonočná – večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 17.apríla 2017) – služby Božie o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku). Všetky spomínané ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

(4) Vyučovanie DB bude po Veľkonočných prázdninách.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude aj napriek Veľkonočných prázdninám v piatok o 18,00 hodine. Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a stretnutie dorastu bude po Veľkonočných prázdninách.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) Šiesta pôstna nedeľa nám signalizuje, že sa blížime k záveru pôstneho obdobia, lebo vstupujeme do Veľkého týždňa. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkom nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(10) Včera (v sobotu 8.apríla 2017) sa konal seniorátny konvent a z tohto konventu prinášame pozdravy od predsedníctva seniorátu, aby sme spoločne prežili požehnané Veľkonočné sviatky.

(11) Pri východe z chrámu Božieho je na nástenke umiestnený plagát, ktorý je pozvánkou na Misijné podujatie „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie, ktoré sa bude konať 23.apríla 2017 v 1.nedeľu po Veľkej noci v Cirkevnom zbore Partizánska Ľupča. Misijné podujatie začne slávnostnými službami Božími o 10,00 hodine v chráme Božom. Po slávnostných službách Božích bude odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie a popoludní so začiatkom o 14,00 hodine je pripravená slávnostná akadémia. Srdečne Vás všetkých pozývame. V túto spomínanú nedeľu (1.nedeľa po Veľkej noci – 23.apríla 2017) služby Božie v našom Cirkevnom zbore nebudú, aby sme sa mohli, ak je to možné, všetci zúčastniť tohto misijného podujatia. Objednaný je autobus a pri východe z chrámu Božieho je pripravené tlačivo, kde sa môžete zapísať, aby sme vedeli, či bude potrebné zabezpečovať aj ďalšiu dopravu.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(13) Na tomto mieste malo byť poďakovanie konfirmandom za pomoc pri čítaní Pašií, ale ani dnes niet komu poďakovať.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Minulý týždeň v nedeľu sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do nášho Cirkevného zboru a teda aj do Cirkvi Kristovej novú členku Natáliu Rúčkovú. Pri Krste dcéry, krstnej dcéry a vnučky venovali rodičia a starí rodičia pre zborový spevokol 50,€.
  • V týchto dňoch uplynulo 10 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulým Martinom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 46 roku jeho pozemského života. Na svojho syna, brata a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomína mama a sestra s rodinou a zároveň si spomínajú aj na manžela a otca, rodičov, sestru a brata. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina nasledovné milodary: mama a sestra s rodinou na cirkevné ciele 20,-€ a na detskú besiedku 20,-€; rodina Tarageľová na detskú besiedku 20,-€.
  • V týchto dňoch uplynulo 15 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulou Žofiou Malatovou rodenou Porubänovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 80 roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomína rodina Malatová a pri tejto príležitosti venovali na cirkevné ciele 30,-€.
  • V týchto dňoch uplynie 20 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulým Martinom Bartekom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 44 roku jeho pozemského života. Na svojho brata a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomínajú sestry so svojimi rodinami a pri tejto príležitosti venovali na cirkevné ciele 50,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár