Oznamy z 2.nedele po Veľkej noci – 30.apríl 2017

(späť)

(1) Minulý týždeň sme sa zúčastnili na spoločných službách Božích v Partizánskej Ľupči v rámci celoseniorátneho misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500.výročia Reformácie. Mrzí ma len jedno, že v senioráte sme pripravili celodenný program na túto slávnosť s prezentáciou Evanjelického gymnázia, Evanjelickej diakonie, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, s programom pre deti, dorast, mládež, dospelých, s odbornou prednáškou o počiatkoch a šírení reformácie na území Liptovsko-oravského seniorátu, a náš Cirkevný zbor sa k tomu všetkému obrátil chrbtom. Akoby sme tým povedali, že nás to vôbec nezaujíma, že nám úplne stačí, ak si splníme svoju povinnosť a prídeme len na služby Božie a tým je vec vybavená – nič viac do svojho života nepotrebujeme. Ale naozaj ne to tak? Včera (sobota 29.apríla 2017) na evanjelizačnom večeri v Liptovskom Hrádku odznela jedna úžasná myšlienka. Keď sa raz jeden novinár pýtal Matky Terezy „Čo sa má v cirkvi zmeniť?“, tak ona odpovedala: „VY aj JA!“ Potrebujem sa zmeniť ja a potrebujete sa zmeniť vy. To teda znamená, že ak sa má niečo v cirkvi (v Cirkevnom zbore) zmeniť, tak samotná zmena musí začať v nás a to sa stane jedine vtedy, ak si uvedomíme, čo všetko pre mňa, pre Teba, pre nás všetkých Pán Boh vykonal. Bez zmeny vlastného srdca nie je možná zmena ani v Cirkevnom zbore, ani v cirkvi, ani v spoločnosti. Jednoducho zmena musí začať u nás samých.

(2) Od stredy 26.apríla 2017 sa v Liptovskom Hrádku konajú evanjelizačné večery „PreTeba“. Dnes to bude už piaty a zároveň posledný evanjelizačný večer so začiatkom o 18,00 hodine v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku, na ktorý Vás srdečne pozývam. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: „PreTeba“

(3) Nedeľné večerné služby Božie z dôvodu konania evanjelizačných večerov v Liptovskom Hrádku nebudú.

(4) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.máj 2017) – bude to 3.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 10,00 hodine, na ktorých budeme mať slávnosť „Zlatej konfirmácie“.

(5) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(6) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine a pre 1.ročník v piatok o 19,00 hodine. Po vyučovaní konfirmácie bude o 20,00 hodine stretnutie dorastu.

(8) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(11) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(12) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom za rozmiestnenie informačných plagátov ku 500.výročiu Reformácie. Na jednotlivých plagátoch sú informácie o Reformácii, ktoré si môžete pozrieť a preštudovať či už pred službami Božími alebo skončení služieb Božích.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V sobotu 15.apríla 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Oľgou Valentovou rodenou Škulcovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 74.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou manželkou, mamou, starou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžel Milan s dcérou Annou 60,-€; dcéra Eva s rodinou 20,-€; rodina Krankusová 20,-€; Margira Palacková s deťmi 20,-€; sesternice Mária Bartková a Júlia Hlúšková spolu 20,-€; bratranec Miloš Choma s rodinou 20,-€; rodina Štulajterová 50,-€; rodina Rúčková 20,-€.
  • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Jánom Šuňavcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 91.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho otca, starého otca, prastarého otca a blízkeho príbuzného venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: deti s rodinami 100,-€; rodina Švihrová 20,-€.
  • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Zuzanou Grešovou rodenou Porubänovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 95.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéry s rodinami 100,-€; Mária Šuňavcová a Anna Tarageľová spolu 40,-€; Eugen Grešo s rodinou 20,-€.
  • V týchto dňoch uplynie 20 rokov, čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života najbližší príbuzní rozlúčili so zosnulým Júliusom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 83.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca, svokra a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomína dcéra s rodinou a zároveň si spomína aj na mamu, starú mamu. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéra s rodinou 40,-€; Ľubica Oravcová s rodinou 20,-€.
  • Pánu Bohu známa sestra sa z Božej milosti a lásky v uplynulých dňoch dožila okrúhleho životného jubilea 80-tich narodenín. Zároveň si spomína na svojho zosnulého manžela pri nedožitej diamantovej svadbe. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov pozemského života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu s celou svojou rodinou na cirkevné ciele 100,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

Celkom na záver jedna prosba – výzva.

Prosím toho, kto v noci zo štvrtku na piatok (z 27. na 28.apríla 2017) v čase od 21,00 hodiny večer do 6,00 hodiny ráno úmyselne pretočil obidve spätné zrkadlá na mojom aute značky Chrysler Grand Voyager (tmavomodrá farba), aby sa dobrovoľne prihlásil na fare. Svojím neuváženým konaním na jednom spätnom zrkadle úplne zničil a na druhom poškodil elektrické sklápanie týchto spätných zrkadiel. Spôsobená škoda na elektrickom sklápaní zrkadla, ktoré bude musieť byť vymenené, činí pre neautorizovaný servis 200-300,-€ (pre značkový servis Chrysler je to viac ako 3-násobok). Ak sa dotyčná osoba dobrovoľne neprihlási, tak to bude vyšetrovať polícia a potom už to nebude len náhrada spôsobenej škody, ale bude to aj trestné stíhanie za úmyselné poškodzovanie cudzej veci a vandalizmus.

 

 

 

 

 

 

Ak máte nejaké informácie na odhalenie takejto osoby, prosím Vás o poskytnutie týchto informácií, aby som vedel, komu mám dať preplatiť vzniknutú škodu. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujem.

Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

 

(späť)

Pridaj komentár