Oznamy zo 16.nedele po Svätej Trojici – 1.október 2017

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.októbra 2017) – bude to 17.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme Pánu Bohu ďakovať za úrody zeme. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Na Biblickej hodine sa stretneme v stredu 4.októbra 2017 v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Nakoľko sú do 1.ročníka konfirmácie prihlásené len 3 deti, ešte stále je možné prihlásiť detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy a starších, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Vyučovanie konfirmácie bude tento týždeň len pre 2.ročník v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(6) Spevokol sa stretne ku nacvičovaniu v utorok o 18,00 hodine v chráme Božom.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(10) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou Emíliou Rúčkovou rodenou Vrbičanovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 81.roku jej pozemského života. S úctou a láskou si na svoju mamu, starú mamu, a blízku príbuznú aj pri jej nedožitých 91-vých narodeninách spomína dcéra s manželom a celou rodinou a rodina Vrbičanová. Na cirkevné ciele venovali spolu 50,-€.
  • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 102: „Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! Lebo moje dni zmizli ako dym a kosti mi tlejú sťa pahreba. … Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú.

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár