Oznamy z 15.nedele po Svätej Trojici – 24.september 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (1.októbra 2017) – bude to 16.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter nás pozývajú na popoludňajší program Zborového dňa pozostávajúci z hudby, svedectiev a sprievodného slova, ktorý sa uskutoční dnes, 24.septembra 2017 popoludní so začiatkom o 14,00 hodine v chráme Božom v Jamníku. Pozvánku vo forme plagátika nájdete na nasledovnom odkaze: Pozvánka – plagát

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Ešte stále prebieha prihlasovanie detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené zajtra – t.j. v pondelok 18.septembra 2017. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.a 2.ročník bude tento týždeň spoločné v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(8) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(9) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(10) V uplynulom týždni pokračovali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V sobotu 16.septembra 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Milošom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 93.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím manželom, otcom, starým otcom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžleka a synovia s rodinami spolu 150,-€; deti po zosnulom bratovi Adamovi: Elena a Zdenko s rodinou 20,-€; rodina Čabajová 20,-€; rodina Vyšná 10,-€; Eugen Grešo s rodinou 20,-€; rodina Bačíková 10,-€; Ján Fronko s rodinou 20,-€; susedy s rodinami spolu 20,-€ pre spevokol.
  • V stredu 20.septembra 2017 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Adelou Bačíkovou rodenou Rúčkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 94.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou, prastarou mamou, sestrou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: rodina Porubänová spolu 200,-€; rodina Eleny Ambrózovej 50,-€; rodina Oľgy Oravcovej 50,-€; rodina Miloša Bačíka z Liptovského Hrádku 40,-€; krstní synovia Miloslav a Dušan Ďurišoví s rodinami 40,-€; Jela Bartošová s rodinou 20,-€; Viera Rúčková s rodinou 20,-€; Elena Blahútová s rodinou 20,-€; Mária Barteková s rodinou 20,-€; rodina Martina Niňaja 20,-€; Mária Porubänová 10,-€; rodina Milana Bačíka 10,-€; rodina Lýdie Rúčkovej 10,-€; rodina Kapitáňová 10,-€; Martin a Vlastimil Tarageľoví s rodinami 20,-€; Cirkevný zbor Kežmarok 230,-€; filiálka Ľubica Cirkevného zboru Kežmarok 50,-€.
  • V týchto dňoch (24.septembra 2017) uplynulo 15 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou Kristínou Rúčkovou rodenou Stolárovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 73.roku jej pozemského života. S úctou a láskou si na svoju mamu, starú mamu, sestru a blízku príbuznú spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: deti s rodinami spolu 50,-€; sestry Poliaková, Cíglerová a Majstráková s rodinami spolu 30,-€.
  • V týchto dňoch (13.septembra 2017) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou a blízkou príbuznou Boženou Fáberovou rodenou Lehotskou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 69.roku jej pozemského života. S úctou a láskou si na svoju mamu spomína dcéra Elena Bolčišová s manželom a na cirkevné ciele venovala 50,-€.
  • Smútiacim pozostalým rodinám a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 103: Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. …milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jeho zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár