Oznamy z Nedele – Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6.január 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.januára 2019) – bude to 1.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v chráme Božom dnes, teda v nedeľu o 17,00 hodine spoločný pre všetky hlasy.

(5) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(6) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(7) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(8) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(9) Na Farský úrad sme dostali Tranovského kalendáre a Evanjelické stolové kalendáre na rok 2019. Tranovského kalendár je v cene 4 €/ks a Evanjelický stolový kalendár je v cene 3,50 €/ks.

(10) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(11) Na farský úrad sme z Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave dostali Oznámenie k voľbe generálneho biskupa ECAV. Generálnym biskupom sa na základe rozhodnutia Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu právoplatne stal brat Mgr. Ivan Eľko, doterajší zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Nitra a konsenior Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku. Voľba nadobudla právoplatnosť dňa 13.decembra 2018.

(12) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Brat farár touto cestou ďakuje všetkým štedrým a ochotným darcom, ktorí prispeli do ofery na 1.slávnosť Vianočnú (25.decembra), ktorá bola určená pre kazateľa Božieho slova.
  • Sestra kantorka ďakuje všetkým štedrým a ochotným darcom, ktorí prispeli do ofery na 2.slávnosť Vianočnú (26.decembra), ktorá bola určená pre zborovú kantorku.
  • Brat Milan Benček mladší venoval na opravu strechy chrámu Božieho 500,-€.
  • Pánu Bohu známa rodina ďakuje Pánu Bohu za všetky Jeho dobrodenia, za ochranu, požehnanie, pomoc, pokoj a milosť preukázanú počas končiaceho sa roka 2018, ako aj za pomoc Cirkevného zboru a zároveň prosia o tieto Božie dary a Božiu lásku pre všetkých nás v nastávajúcom roku 2019. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali na cirkevné ciele 20,-€.

 

  • Pánu Bohu známi manželia sa v roku 2018 dožili svojich okrúhlych životných jubileí 70–tich narodenín. Pánu Bohu ďakujú za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdávajú do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.

Našich jubilantov nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 100: „Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár