Oznamy zo 6.pôstnej nedele – 14.apríl 2019

Rozpis služieb Božích od Kvetnej nedele (6.pôstna) po Veľkonočné sviatky roku Pána 2019 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:

 

(1) Keďže dnešnou 6.pôstnou nedeľou (Kvetná nedeľa) vstupujeme do Veľkého týždňa, služby Božie budeme mať nielen na budúcu nedeľu, ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Zelený štvrtok (18.apríla 2019) v chráme Božom večer o 18,00 hodine, na ktorých bude prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Služby Božie budú aj na Veľký Piatok (19.apríla 2019) v chráme Božom so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme pokračovať v čítaní a spievaní Pašií, preto si ich nezabudnite so sebou doniesť na služby Božie. Po skončení Veľkopiatkových pašiových služieb Božích bude potom prislúžená spoveď a sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(3) Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov budú, ak Pán Boh dá, v chráme Božom nasledovne: 1.slávnosť Veľkonočná (nedeľa 21.apríla 2019) – slávnostné služby Božie so začiatkom o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborového farára); 1.slávnosť Veľkonočná – večerné služby Božie o 17,00 hodine; 2.slávnosť Veľkonočná (pondelok 22.apríla 2019) – služby Božie so začiatkom o 9,00 hodine (ofera po službách Božích je určená pre zborovú kantorku). Všetky spomínané ofery dávam do Vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(4) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, budeme mať pôstnu večiereň v utorok o 17,00 hodine, na ktorej chcem ukončiť pôstny modlitebný týždeň. Prípadná zmena bude vyhlásená v obecnom rozhlase.

(5) Stretnutie modlitebnej skupinky bude v utorok v rámci pôstnej večierne, teda so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(6) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(7) Spevokol sa stretne k nacvičovaniu v utorok so začiatkom na pôstnej večierni o 17,00 hodine. Je potrebné si so sebou doniesť noty: 1.Blízko kríža; 2.Víťaz nad smrťou.

(8) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok aj napriek Veľkonočným prázdninám, teda 19.apríla 2019 o 17,00 hodine.

(9) Dorast sa stretne v piatok, teda 19.apríla 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(10) V sobotu 20.apríla 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže v zborovej miestnosti.

(11) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2019“, ktorý sa bude konať v termíne 8.5.-12.5.2019 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Elektronické prihlasovanie bolo kvôli naplneniu kapacity ukončené. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. Preto prosím účastníkov, ktorí ešte nepriniesli papierovú prihlášku na „KoLOS 2019“, aby tak urobili v dohľadnej dobe. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2019.

(12) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(13) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(14) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(15) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(16) Dnešná – 6.pôstna nedeľa nám signalizuje, že sa blížime k záveru pôstneho obdobia, lebo vstupujeme do Veľkého týždňa. V pôstnom období sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť k stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. (Za porozumenie ďakujem.)

(17) Cirkevný zbor pozýva svojich členov na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 25.mája 2019 a pôjdeme navštíviť CZ Vranov nad Topľou. Odchod autobusu bude o 7,30 hodine z autobusovej zastávky. V programe zájazdu je prehliadka evanjelického a.v. chrámu Božieho, prehliadka mesta, baziliky, vodnej nádrže Domaša,… Cena zájazdu sa bude odvíjať od počtu zúčastnených – približne 15,-€ na osobu. Bližšie informácie získate u sestry Ivety Tarageľovej.

(18) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (10.apríla 2019) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou (Mária Benčeková rodená Strnisková), ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 80.roku jej pozemského života. Zároveň si spomínajú na svojho otca a syna. Pri tejto príležitosti venovala dcéra s manželom na opravu strechy chrámu Božieho 20,–€.
  • V týchto dňoch uplynulo 30 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Júliusom Porubänom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 60.roku jeho pozemského života. Na svojho manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomína aj pri jeho nedožitých 90–tich narodeninách (24.apríla 2019) manželka a deti so svojimi rodinami a na cirkevné ciele venovali 50,–€.
  • V týchto dňoch (3.apríla 2019) uplynulo 35 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Fáberom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 60.roku jeho pozemského života. Na svojho otca a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomína dcéra Elena Bolčišová s manželom a syn Ján Fáber. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele 50,–€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 130: „…Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! … Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. … Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.“

 

  • Medzi nami máme aj jubilantov. Manželia Ján a Elena Bartošoví sa dožívajú svojho okrúhleho životného jubilea, keď pred 50–timi rokmi vykročili na spoločnú cestu životom a sľúbili si vernosť a lásku na celý život. Naša spolusestra Elena Bartošová sa zároveň dožíva aj svojho životného jubilea 70–tich narodenín. Pánu Bohu ďakujú za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov spoločného života z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali na cirkevné ciele 100,–€.

Našich jubilujúcich manželov, nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová Písma svätého, ktoré čítame v Žalme 23: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár