Oznamy z 5.nedele po Veľkej noci – 26.máj 2019

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na Vstúpenie Krista Pána na nebo, teda vo štvrtok 30.mája 2019 o 18,00 hodine v chráme Božom.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (2.júna 2019) – bude to Nedeľa po Vstúpení. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(3) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2019) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(4) Stretnutie modlitebnej skupinky bude v utorok so začiatkom o 17,15 hodine v zborovej miestnosti.

(5) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(6) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne nasledovne: ženské hlasy v utorok o 19,00 hodine a mužské hlasy v utorok o 19,30 hodine.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 31.mája 2019 o 17,30 hodine.

(8) Dorast sa stretne v piatok, teda 31.mája 2019 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(9) V sobotu 1.júna 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže v zborovej miestnosti.

(10) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(11) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(12) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) Na výročnom konvente vo februári tohto roka (2019) sme boli informovaní o ukončení služby našich sestier upratovačiek zo zdravotných dôvodov. Prosíme preto ochotných členov Cirkevného zboru, ktorým leží na srdci útulnosť nášho chrámu Božieho, a chcú pomáhať a slúžiť upratovaním chrámu Božieho, aby sa prihlásili na farskom úrade.

(15) Včera sme boli na zborovom zájazde vo Vranove nad Topľou a prinášame pre Vás všetkých aj pozdravy z ďalekého východu od bývalého brata farára s manželkou a tiež od Cirkevného zboru, ktorý sme navštívili.

(16) Oznamuje sa láske vašej kresťanskej, že sú snúbenci, ktorí hodlajú vstúpiť do stavu manželského. Urobia tak v sobotu 1.júna 2019 o 15,00 hodine v tomto našom chráme.

(17) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Minulý týždeň sme v našom Cirkevnom zbore mali slávnosť Zlatej konfirmácie. Jubilujúci konfirmandi venovali pri tejto príležitosti na opravu strechy chrámu Božieho spolu 50,-€.
  • Dnes, 26.mája 2019, uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Petronelou Porubänovou rodenou Ovčiarkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 91.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú si s láskou a úctou spomínajú synovia a nevesta so svojimi rodinami a na Cirkevné ciele venovali spolu 60,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 27 „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? … Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy! … Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“

 

  • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v týchto dňoch (19.mája 2019) dožila svojho okrúhleho životného jubilea 70–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť, ochranu, pomoc a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.

Našu spolusestru nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 145: „Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky. Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby, o Tvojich predivných činoch. … Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár