Oznamy z 3.pôstnej nedele – 24.marec 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (31.marca 2019) – bude to 4.nedeľa pôstna. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Touto cestou zároveň pripomíname, že v noci zo soboty 30.marca na nedeľu 31.marca sa mení Stredoeurópsky čas na Letný Stredoeurópsky čas. Znamená to, že hodiny sa posúvajú o 1 hodinu dopredu a budeme spať o 1 hodinu kratšie.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Biblická hodina tento týždeň nebude, ale ak Pán Boh dá, budeme mať pôstne večierne v utorok a vo štvrtok o 17,00 hodine. Prípadná zmena bude vyhlásená v obecnom rozhlase.

(4) Stretnutie modlitebnej skupinky bude v utorok v rámci pôstnej večierne, teda so začiatkom o 17,00 hodine v chráme Božom.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 29.marca 2019 o 17,30 hodine.

(6) Dorast sa stretne v piatok, teda 29.marca 2019 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(7) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2019“, ktorý sa bude konať v termíne 8.5.-12.5.2019 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Elektronickú prihlášku na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2019“ nájdete na nasledovnom odkaze: elektronická prihláška na KoLOS 2019. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2019.

(8) V sobotu 30.marca 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(9) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(10) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(11) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(12) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. V pôstnom období sa kresťania pripravujú na udalosti Veľkej noci a k tomu patrí aj pokánie a prijatie Božej milosti v daroch Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, prítomných členov CZ; ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve, máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, nemôžu prísť do nášho spoločenstva, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledný týždeň, alebo dokonca na posledné dni pôstu pred Veľkou nocou.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Pán života a smrti si v uplynulých dňoch povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti našu rodáčku Želmíru Bučkovú, žijúcu v Polomke. Pri poslednej rozlúčke so svojou sestrou venovala sestra Kvetoslava s rodinou na cirkevné ciele 30,-€.
  • V týchto dňoch (19.marca 2019) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Martinom Belušom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 76.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného si s láskou a úctou spomínajú: syn s rodinou a dcéra s rodinou a na cirkevné ciele venovali spolu 50,-€.

Smútiacej rodine a spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 90: „…Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa, ľudskí synovia! Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž. … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, pri dobrej sile osemdesiat rokov … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár