Oznamy z 2.nedele po Veľkej noci – 5.máj 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (12.mája 2019) – bude to 3.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Keďže to bude 2.májová nedeľa, zároveň je to aj deň matiek a na službách Božích vystúpia deti z DB so svojim programom. Ofera po službách Božích bude venovaná pre prácu s detskou besiedkou, preto oferu na budúci týždeň dávam do vašej štedrej pozornosti.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2019) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Stretnutie modlitebnej skupinky bude v utorok so začiatkom o 17,15 hodine v zborovej miestnosti.

(4) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(5) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne v zmenenom termíne – vo štvrtok o 19,00 hodine. Je potrebné si so sebou doniesť noty: Dúfam v Teba deň čo deň; Vezmi Pane život môj.

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník v piatok, teda 10.mája 2019 nebude, z dôvodu konania seniorátneho tábora konfirmandov „KoLOS 2019“.

(7) Dorast sa v piatok, teda 10.mája 2019 nestretne, z dôvodu konania seniorátneho tábora konfirmandov „KoLOS 2019“.

(8) V sobotu 11.mája 2019 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže v zborovej miestnosti.

(9) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2019“, ktorý sa bude konať v termíne 8.5.-12.5.2019 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou. Elektronické prihlasovanie bolo kvôli naplneniu kapacity ukončené. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. Preto prosím účastníkov, ktorí ešte nepriniesli papierovú prihlášku na „KoLOS 2019“, aby tak urobili v dohľadnej dobe. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2019.

(10) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(11) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(12) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) Cirkevný zbor pozýva svojich členov na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 25.mája 2019 a pôjdeme navštíviť CZ Vranov nad Topľou. Odchod autobusu bude o 7,30 hodine z autobusovej zastávky. V programe zájazdu je prehliadka evanjelického a.v. chrámu Božieho, prehliadka mesta, baziliky, vodnej nádrže Domaša,… Cena zájazdu sa bude odvíjať od počtu zúčastnených – približne 15,-€ na osobu. Bližšie informácie získate u sestry Ivety Tarageľovej.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v uplynulých dňoch dožila svojho polookrúhleho životného jubilea 85–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť, zdravie a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života ako aj pri operáciách v uplynulom roku a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na cirkevné ciele 50,–€.

Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 91: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár