Oznamy z 26.nedele po Svätej Trojici – 25.november 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (2.decembra 2018) – bude to 1.nedeľa Adventná. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Po letných prázdninách v tomto školskom roku sme začali aj s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme po Vianociach a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka (Mk 10,1-12). O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v zborovej miestnosti nasledovne: ženské hlasy v stredu o 18,00 hodine a mužské hlasy v stredu o 18,30 hodine, ale aj v utorok o 18,00 hodine.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 30.novembra 2018 o 17,30 hodine. V rámci vyučovania konfirmácie pôjdeme na spoločné stretnutie dorastu horného Liptova, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Liptovský Peter so začiatkom o 18,00 hodine. Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných kofirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov. Bližšie informácie nájdete kliknutím na nasledovný odkaz:  Stretnutie dorastu Horného Liptova

(6) V sobotu 1.decembra 2018 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(7) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(8) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(9) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(10) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(11) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok nás pozýva na výnimočný muzikál, ktorý pripravili a nacvičili divadelníci z Prešova. Muzikál má názov „Legenda o zakliatom meste“ a plánované sú dve vystúpenia v Liptovskom Hrádku a to 24.novembra 2018 o 17:00 hodine a 25.novembra 2018 o 15,00 hodine v divadelnej sále kultúrneho domu. Bližšie informácie nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: Muzikál – Legenda o zakliatom meste

(12) Predsedníctvo Cirkevného zboru oznamuje presbyterom, že riadne zasadnutie presbyterstva bude v pondelok, teda 26.novembra 2018 so začiatkom o 17,30 hodine v zborovej miestnosti.

(13) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Pánu Bohu známi manželia sa dožívajú spoločného okrúhleho životného jubilea 50-tého výročia uzatvorenia sobáša. Pánu Bohu ďakujú za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie, ktoré mohli prijímať na spoločnej ceste životom „v dobrom i v zlom“. S prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov na spoločnej ceste životom sa vkladajú do Božích milostivých rúk a z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovali spolu so svojou rodinou na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.

Našim manželom nech znejú do ďalších dní na spoločnej ceste životom slová, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 91: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár