Oznamy z 25.nedele po Svätej Trojici – 18.november 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (25.novembra 2018) – bude to 26.nedeľa po Svätej Trojici (posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti). Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Po letných prázdninách v tomto školskom roku sme začali aj s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu, teda 21.novembra 2018 o 17,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka (Mk 9,14-29). O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v zborovej miestnosti nasledovne: ženské hlasy vo štvrtok o 18,00 hodine a mužské hlasy vo štvrtok o 18,30 hodine..

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 23.novembra 2018 o 17,30 hodine.

(6) Dorast sa stretne v piatok, teda 23.novembra 2018 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(7) V sobotu 24.novembra 2018 bude o 18,00 hodine stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže.

(8) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(9) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(10) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(11) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(12) V pondelok 12.novembra 2018 sme mali po niekoľkých rokoch v našom Cirkevnom zbore poradu farárov LOS. Touto cestou ďakujeme šikovným ženám za napečenie koláčov – sladkých alebo aj slaných alebo kysnutých,…

(13) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok nás pozýva na výnimočný muzikál, ktorý pripravili a nacvičili divadelníci z Prešova. Muzikál má názov „Legenda o zakliatom meste“ a plánované sú dve vystúpenia v Liptovskom Hrádku a to 24.novembra 2018 o 17:00 hodine a 25.novembra 2018 o 15:00 hodine v divadelnej sále kultúrneho domu. Bližšie informácie nájdete na nasledovnom odkaze: Muzikál – Legenda o zakliatom meste

(14) Predsedníctvo Cirkevného zboru oznamuje presbyterom, že riadne zasadnutie presbyterstva bude v pondelok o týždeň, teda 26.novembra 2018 so začiatkom o 17,30 hodine v zborovej miestnosti.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V nedeľu (11.novembra 2018) sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším zosnulým spolubratom Eugenom Danielom Grešom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 93.roku jeho pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojím otcom, starým otcom, prastarým otcom a blízkym príbuzným venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéra Jela s rodinou 100,-€; nevesta Emília s rodinou 100,-€; Mária Šuňavcová a Anna Tarageľová s rodinami spolu 50,-€; Eva Valientková a Emília Lehotská s rodinami spolu 50,-€; Janka Kohutovičová a Soňa Šuňavcová s rodinami spolu 40,-€; Zuzana Vrbičanová a Jarmila Fáberová s rodinami spolu 40,-€; Kvetoslava Bolčišová 20,-€; Slavomír Oravec s rodinou 20,-€; Želmíra Bačíková s rodinou 20,-€; Oľga Oravcová s rodinou 20,-€; Mária Uličná s rodinou 20,-€; Janka Harichová s rodinou 10,-€; Elena Oravcová a Emília Oravcová spolu 20,-€; Zdeno Bolčiš s manželkou 20,-€; susedia: Ján Bačík s manželkou 20,-€; Ružena Vrbičanová s rodinou 10,-€ a rodina Prosová 10,-€.

Smútiacej pozostalej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 71: „K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! Buď mi skalným útočiskom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom. … Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár