Oznamy zo 17.nedele po Svätej Trojici – 23.september 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (30.septembra 2018) – bude to 18.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Vzhľadom na 2.kolo volieb generálneho biskupa a konanie Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu budeme mať začiatok školského roka spojený s požehnaním detí na budúcu nedeľu – teda 30.septembra 2018.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2018) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že spoločný nácvik spevokolu bude v stredu o 19,00 hodine v chráme Božom. Je potrebné si doniesť pieseň: Pre koho stvorils‘, Pane… (zborové spevy).

(5) Ešte stále je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 23.septembra 2018. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Liptovsko-oravský seniorát pozýva konfirmandov a dorastencov na spoločné stretnutie dorastu z okolitých Cirkevných zborov, ktoré sa bude konať v piatok 28.septembra 2018 so začiatkom o 18,00 hodine v Kultúrnom dome v Pribyline. Spoločný odchod bude spred chrámu Božieho o 17,45 hodine.

(7) Liptovsko-oravský seniorát nás pozýva na spoločné stretnutie mužov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27.septembra 2018 o 18,00 hodine v zborovom dome v Dovalove.

(8) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň) za rok 2018. Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(9) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017 rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(10) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(11) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(12) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V sobotu 15.septembra 2018 sme v tomto našom chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkvi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru novú členku Natáliu Hrabinskú. Pri krste dcéry, krstnej dcéry a vnučky venovali rodičia, krstní rodičia a starí rodičia na cirkevné ciele 50,-€.
  • V týchto dňoch (14.9.2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým spolubratom Milošom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 93.roku jeho pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svojho manžela, otca, starého otca, prastarého otca a blízkeho príbuzného venovala na Cirkevné ciele nasledovné milodary: manželka a synovia s rodinami 100,–€.
  • V týchto dňoch (17.9.2018) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Adelou Bačíkovou rodenou Rúčkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 94.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala na Cirkevné ciele nasledovné milodary: dcéra s rodinou 50,-€; krstní synovia s rodinami 20,-€ na opravu strechy chrámu Božieho; Oľga Oravcová s rodinou 30,-€; rodina Staroňová 20,-€; Viera Rúčková s rodinou 20,-€; Mária Barteková s rodinou 20,-€ na Detskú besiedku; Jela Bartošová s rodinou 20,-€.
  • V týchto dňoch (5.9.2018) uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Malatom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 88.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomína rodina Malatová a pri tejto príležitosti venovali na Cirkevné ciele 40,–€.

Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 27: „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? … Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy! … Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“

 

  • Naša spolusestra Darina Pozorová sa dožila svojho okrúhleho životného jubilea 80–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na Cirkevné ciele 100,-€.

Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 145: „Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky. Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby, o Tvojich predivných činoch. … Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár