Oznamy z 12.nedele po Svätej Trojici – 19.august 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (26.augusta 2018) – bude to 13.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2018) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Vyučovanie konfirmácie pre počas letných prázdnin nebude.

(4) Dorast sa stretne v piatok o 19,00 hodine v zborovej miestnosti.

(5) Touto cestou oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že v dňoch 6. a 7.júla 2018 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tí, ktorí ste si cirkevný príspevok ešte neuhradili prosíme, aby ste tak urobili v dohľadnej dobe buď sestre pokladníčke Márii Bartekovej alebo sestre účtovníčke Márii Gašparovičovej, za čo Vám vopred ďakujeme. Prosím, aby ste túto informáciu o vyberaní cirkevného príspevku dali vedieť aj ostatným členom Cirkevného zboru.

(6) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že Presbyterstvo Cirkevného zboru na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017 rozhodlo, že na Farský úrad sa už nebude objednávať Evanjelický posol spod Tatier, lebo v poslednom čase sa nerozpredá ani objednaných 5 kusov. Tí, ktorí chcú naďalej odoberať Evanjelický posol spod Tatier, si ho môžu sami predplatiť.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) V dnešnej dobe, poznačenej modernou digitálnou technikou, sa aj my snažíme využívať tieto moderné výdobytky, aby sme priniesli evanjelium Pána Ježiša Krista aj tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu prísť do nášho kokavského chrámu Božieho. Jednou z možností je sprístupnenie audio (zvukových) nahrávok jednotlivých kázní slova Božieho, ktoré odzneli v našom chráme Božom. Nahrávky kázní sme začali pridávať od Veľkej noci roku Pánovho 2018. Nahrávky kázní nájdete v hlavnom „MENU“ v položke „KÁZNE“, alebo kliknutím na nasledovný odkaz: KÁZNE

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 21.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční tohto roku až po letných prázdninách, teda 16.septembra 2018 v športovej hale Poprad Aréna v Poprade s hlavnou témou „Deň zmierenia“. Dopoludňajšie služby Božie budú s prislúžením sviatosti Večere Pánovej a so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu. V popoludňajšom duchovno-hudobnom programe odznejú osobné svedectvá prenasledovaných počas komunizmu a holokaustu. Na Dištriktuálny deň je možné sa prihlásiť na farskom úrade, alebo na pripravenom tlačive v chráme Božom. Podľa počtu prihlásených budeme následne zariaďovať dopravu na Dištriktuálny deň. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom a tiež na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2018

(10) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na Misijné dni Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnia v Hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 30.augusta-2.septembra 2018 s hlavnou témou „Skutočne slobodní“. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom, alebo na nasledovnom odkaze: Misijné dni VD 2018

(11) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(12) Na farský úrad sme dostali výsledky volieb generálneho predsedníctva ECAV na Slovensku. Kandidáti na generálneho biskupa získali nasledovný počet hlasov z celkového počtu 18.704 hlasov: Sidonia Horňanová 2.302 hlasov, čo je 12,31%; Katarína Hudáková 3.513 hlasov, čo je 18,78%; Ivan Eľko 6.820 hlasov, čo je 36,46% a Marián Kaňuch 5.183 hlasov, čo je 27,71%. Neplatných bolo 886 hlasov, čo je 4,74%. Kandidát na generálneho dozorcu Ján Brozman získal z celkového počtu 18.667 hlasov 11.493 hlasov, čo je 61,57%. Generálnym dozorcom sa podľa výsledkov volieb stal brat Ing. Ján Brozman, doterajší dištriktuálny dozorca Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Na funkciu generálneho biskupa sa bude konať druhé kolo volieb. Ďalšie informácie o výsledkoch volieb generálneho predsedníctva nájdete na nasledovnom odkaze: Výsledky volieb generálneho predsedníctva

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V sobotu 18.augusta 2018 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Želmírou Vrbičanovou rodenou Chomovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 90.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou, prastarou mamou, sestrou a blízkou príbuznou venovala na Cirkevné ciele nasledovné milodary: deti Ľubomír, Slavomír a Ľubica so svojimi rodinami 150,-€; brat Milan Choma s rodinou 20,-€; sestra Eva Chomová s rodinou 20,-€; krstné deti z Kráľovej Lehoty 40,-€; rodina Niňajová a Porubänová 25,-€; rodina Forsbegrerová 40,-€; Božena Vrbičanová s deťmi 20,-€; bratranci a sesternice Chomoví 30,-€; rodina po zosnulej Eve Mrlianovej – Vrbičanovej z Hýb 50,-€; rodina Blahútová 10,-€; rodina Bartková 10,-€; rodina Palajová 10,-€; rodina Nudzíková 20,-€; rodina Štefana Vrbičana 20,-€; susedia Šuňavcoví 10,-€; rodina Pozorová 20,-€.
  • V týchto dňoch (20.augusta 2018) uplynie 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Žofiou Grešovou rodenou Rúčkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 88.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami. Zároveň si spomínajú aj na svojho otca a sestru. Spomínajúca rodina venovala na opravu strechy chrámu Božieho spolu 200,-€.
  • V mesiaci november uplynie 5 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Milanom Kohutovičom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti. Na svojho manžela si s láskou a úctou spomína manželka Janka a na opravu strechy chrámu Božieho venovala 100,-€.

Smútiacej pozostalej rodine a spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré čítame v Žalme 103: „Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. Lebo aj sa vietor preženie nad ním, už ho niet, a nepozná ho viacej jeho miesto. Lež milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja…“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár