Oznamy z 9.nedele po Svätej Trojici – 13.august 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (20.augusta 2017) – bude to 10.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. 10.nedeľa po Svätej Trojici je v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Nedeľou pokánia, kedy si pripomíname zničenie mesta Jeruzalem a Jeruzalemského chrámu v roku 70 n.l.. Tak, ako je zvykom aj v našom Cirkevnom zbore, počas služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V sobotu 12.augusta 2017 sa začali prípravné práce na rekonštrukciu elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(9) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Minulý týždeň v sobotu 5.augusta 2017 sme v tomto našom chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkvi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru nového člena Teodora Šrámeka. Pri Krste syna, krstného syna a vnuka venovali na cirkevné ciele rodičia 50,-€; starí rodičia Slivkoví 50,-€; stará mama Šrámeková a krstný otec 50,-€; krstná mama 30,-€; prastará mama 10,-€.
  • V týchto dňoch (9.augusta) uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou spolusestrou Emíliou Petríkovou rodenou Gútovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 88.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú a zároveň na svojho otca Mateja Petríka spomínajú a na cirkevné ciele venovali nasledovné milodary: dcéry a syn s rodinami 150,-€; rodina Šavrtková 30,-€; svat Eugen Grešo s rodinou 20,-€; rodina Harichová 10,-€.
  • Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 103: „Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. …milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jeho zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár