Oznamy zo 4.nedele po Veľkej noci – 14.máj 2017

(späť)

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (21.máj 2017) – bude to 5.nedeľa po Veľkej noci. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok o 18,00 hodine. 1.ročník vyučovanie konfirmácie tento týždeň nebude mať.

(5) Seniorsky úrad Liptovsko-oravského seniorátu pozýva konfirmandov na spoločný tábor konfirmandov „KoLOS 2017“, ktorý sa bude konať v termíne 25.6.-29.6.2017 v zariadení SČK v Mlynčekoch pri Kežmarku. Elektronickú prihlášku na seniorátny tábor konfirmandov „KoLOS 2017“ nájdete na nasledovnom odkaze: elektronická prihláška na KoLOS 2017. Okrem elektronického prihlásenie je potrebné vypísať aj papierovú prihlášku kvôli písomnému súhlasu rodičov s účasťou detí na konfirmačnom tábore a vlastnoručnému podpisu rodičov. „Papierovú prihlášku“ nájdete na nasledujúcom odkaze: papierová prihláška na KoLOS 2017.

(6) Spevokol sa k nacvičovaniu stretne podľa dohody z posledného nácviku.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Na farskom úrade máme na predaj Tranovského kalendár na rok 2017 v cene 3,50 € za kus a taktiež je na predaj aj Nástenný evanjelický kalendár na rok 2017.

(9) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku vystavená jedna vzorová sviečka v modrom prevedení, ale objednať sa dá aj v červenom prevedení. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(10) Touto cestou pozývame členov Cirkevného zboru na zborový zájazd, ktorý sa bude konať v sobotu 20.mája 2017. Odchod objednaného autobusu bude ráno o 6,00 hodine. Na zájazde navštívime mesto Banská Štiavnica, kde je naplánovaná prehliadka evanjelického chrámu Božieho, historickej časti mesta, kultúrnych pamiatok a iné. Cena zájazdu sa znížila na cca 20,-€ / osoba. Kto by chcel absolvovať aj ochutnávku vín a syrov, pre toho sa cena zájazdu navýši o 10,-€.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch uplynul rok, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Vierou Oľgou Vrbičanovou rodenou Lehotskou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 73.roku jej pozemského života. Spomínajúca rodina pri spomienke na svoju manželku, mamu, starú mamu, prastarú mamu a blízku príbuznú venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: manžel 20,-€; syn Igor s rodinou 20,-€; syn Zdeno s rodinou 20,-€; dcéra Zdena s rodinou 20,-€; brat Ondrej Lehotský s rodinou z Hýb 20,-€; sestra Mária s manželom Jozefom (kmotrovci) z Turčianskych Teplíc 20,-€; svatovci Bartošoví 20,-€; Maruška Vrbičanová 10,-€; Mária Stolárová s rodinou 10,-€; ďalšia Mária Stolárová s rodinou 10,-€; Dušan Cholvad 10,-€.
  • V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, čo sa najbližší príbuzní rozlúčili v nádeji vzkriesenia a večného života so zosnulým Martinom Bačíkom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 77.roku jeho pozemského života. Na svojho otca, starého otca, svokra a blízkeho príbuzného si s úctou a láskou spomínajú: syn Milan Bačík s rodinou a dcéra Lýdia Rúčková s rodinou a zároveň si spomínajú aj na mamu, starú mamu pri 7.výročí jej úmrtia. Pri tejto príležitosti venovala spomínajúca rodina na cirkevné ciele spolu 50,-€.
  • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 22: „Hospodine, v Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. Ku Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. Odkázaný som na Teba už od života matky, od lona matky mojej. Ty si môj Boh.“
  • Minulý týždeň (7.mája 207) sme mali v našom Cirkevnom zbore slávnosť Zlatej konfirmácie. Jubilujúci konfirmandi venovali pri tejto príležitosti na cirkevné ciele spolu 110,-€.

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár