Oznamy z 13.nedele po Svätej Trojici – 10.september 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (17.septembra 2017) – bude to 14.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v zmenenom čase so začiatkom o 8,30 hodine.

(2) Liptovsko-oravský seniorát a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe nás pozývajú na odhalenie pamätníka k 500.výročiu Reformácie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17.septembra 2017 so začiatkom o 14,30 hodine. Po odhalení pamätníka bude v chráme Božom koncert hudobného zoskupenia „Continental Kids“. Pozvánku vo forme plagátika nájdete na nasledovnom odkaze: Pozvánka – plagát

(3) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Ešte stále prebieha prihlasovanie detí-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 17.septembra 2017. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(7) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(8) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(9) V uplynulom týždni pokračovali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(10) Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu známym bratom a sestrám za upratovanie chrámu Božieho po hrubších elektrikárskych prácach.

(11) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V týchto dňoch (1.septembra 2017) uplynul rok, čo sa v Martine najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojou mamou, starou mamou, sestrou a blízkou príbuznou Elenou Grünvaldskou rodenou Fronkovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 84.roku jej pozemského života. S úctou a láskou si na svoju mamu spomínajú: dcéra Alena a syn Dušan so svojimi rodinami. Zároveň si spomínajú aj na svojho otca Jána Grünvaldského a taktiež na brata Jána Grünvaldského. Spomínajúca rodina venovala na cirkevné ciele spolu 130,-€.
  • V týchto dňoch uplynulo 5 rokov, čo sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Vierou Rúčkovou rodenou Chomovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 82.roku jej pozemského života. Na svoju mamu, starú mamu a blízku príbuznú si s úctou a láskou spomínajú dcéry Mária a Viera so svojimi rodinami a na cirkevné ciele venovali spolu 50,-€.
  • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 27: Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma! Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodine. … Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!
  • Naša spolusestra Mária Chomová sa v týchto dňoch dožila svojho polookrúhleho životného jubilea 95.narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na cirkevné ciele 50,–€.
  • Našu oslávenkyňu nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame Žalme 23: „Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár