Oznamy z 11.nedele po Svätej Trojici – 27.august 2017

(späť)

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (3.septembra 2017) – bude to 12.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Na biblických hodinách sa stretneme v novom školskom roku (október 2017).

(3) Vyučovanie Detskej besiedky bude v novom školskom roku (september 2017) podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(4) Už v tomto mesiaci (august) je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy, na vyučovanie konfirmácie. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(5) Oznamujeme všetkým členom Cirkevného zboru, že začiatkom mesiaca júl 2017 sa vyberal cirkevný príspevok (cirkevná daň). Tých, ktorí si cirkevný príspevok neuhradili, prosíme, aby tak urobili v dohľadnej dobe buď u sestry pokladníčky Márii Bartekovej, alebo u sestry účtovníčky Márii Gašparovičovej. Vopred ďakujeme za uhradenie cirkevného príspevku.

(6) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(7) Liptovsko-oravský seniorát dal ku 500.výročiu Reformácie vyrobiť sviečky. Na sviečke je umiestnený biblický veršík: „To svetlo svieti v tme (Ján 1,5)“, ktorý nám pripomína, že Reformáciou nám nanovo zažiarilo svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista do tmy tohto sveta. Cena sviečky je 17,-€ za kus. Keďže vo sviečke je umiestnená nádobka na lampový olej, sviečka je trvácna a horením sa nezmenšuje. Kto má záujem, sviečky si môže objednať na farskom úrade.

(8) V uplynulom týždni sa začali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v chráme Božom. Až do ukončenia všetkých prác bude z bezpečnostných dôvodov ZÁKAZ VSTUPU na chór! Chór je prístupný len pre sestru kantorku. Prosíme všetkých členov Cirkevného zboru, aby bezpodmienečne rešpektovali a dodržiavali tento ZÁKAZ!

(9) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • 10.septembra 2017 uplynie 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Zuzanou Klaučovou rodenou Cholvadovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 88.roku jej pozemského života. S láskou a úctou si na svoju mamu a zároveň na svojho otca Pavla Klauča pri 6.výročí úmrtia spomína dcéra s rodinou a na cirkevné ciele venovala 20,-€.
  • V januári tohto roku uplynulo 15 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Martinom Oravcom (Adamcom), ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 85.roku jeho pozemského života. S láskou a úctou si na svojho manžela, otca, starého otca a prastarého otca pri jeho nedožitých 100-tých narodeninách spomína manželka, syn a dcéry s rodinami, 6 vnúčat a 10 pravnúčat. Spomínajúca rodina venovala na cirkevné ciele spolu 100,-€.
  • Minulý týždeň v sobotu 19.augusta 2017 sme v tomto chráme Božom prijali v Krste svätom do Cirkvi Kristovej a teda aj do tohto nášho Cirkevného zboru nového člena Olivera Barteka. Pri Krste syna, krstného syna a vnuka venovali rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a prastará mama na cirkevné ciele spolu 100,-€.
  • Spomínajúcim rodinám nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v  Žalme 90: „Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa ľudskí synovia! … Čas nášho života je sedemdesiat rokov, – pri dobrej sile osemdesiat rokov; … Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“

Za prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť)

Pridaj komentár