Oznamy z Nedele po Vianociach – 29.december 2019

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov roku Pána 2019 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

 

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (5.januára 2020) – bude to Nedeľa po Novom roku. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Srdečne pozývame aj na Trojkráľový organový koncert, ktorý sa bude konať na budúcu nedeľu (5.január 2020) o 16,00 hodine v chráme Božom. V podaní hudobného zoskupenia Musica Temporis Žilina zaznejú skladby od J.S. Bacha a iných skladateľov a rovnako tak aj Vianočné koledy.

(3) Služby Božie na Závierku občianskeho roka (Silvester), a na Nový rok budú nasledovne: na Závierku občianskeho roka(Silvester) budú služby Božie v chráme Božom v utorok (31.december 2019) o 17,00 hodine a na Nový rok budú služby Božie v chráme Božom v stredu (1.január 2020) o 10,00 hodine. Rozpis služieb Božích bol uverejnený v Obecných novinách a taktiež si ho môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(4) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a 2.ročník tento týždeň nebude.

(6) Stretnutie dorastu, pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže tento týždeň nebude.

(7) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(8) Pri východe z chrámu Božieho je na stolíku umiestnený „Informačný list Evanjelizačného strediska“, ktorý si môžete zobrať zdarma.

(9) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(10) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(11) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(12) Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do adventného obdobia. Advent je čas, kedy sa ako kresťania pripravujeme na udalosti Vianočné sviatky, ale Advent nám takisto pripomína druhý príchod Pána Ježiša Krista, keď príde vo svojej moci a slávy, aby súdil celý svet. Advent je teda aj časom, kedy sa máme v pokání skloniť pred nebeským Pánom a od Neho samotného prijímať predrahú Božiu milosť v odpustení našich hriechov skrze spoveď a prijatie Svätej Večere Pána Ježiša Krista. Preto sa obraciam na Vás, členov nášho Cirkevného zboru s prosbou: Ak vo svojich rodinách, vo svojej domácnosti, vo svojom susedstve máte členov nášho Cirkevného zboru, ktorí sú chorí, nevládni, kvôli zdravotnému stavu nemôžu prísť do nášho spoločenstva v chráme Božom, prosím, aby ste sa s nimi skontaktovali a povedali im o možnosti pristúpiť ku stolu Pánovmu v tomto tichom Adventnom čase aj v domácnosti. Ak prejavia záujem, čím skôr mi to oznámte, aby som si to vedel časovo zadeliť. Urobte tak čím skôr a nenechávajte to na poslednú chvíľu, na posledné dni Adventu, kedy je veľmi zložité popri rôznych iných povinnostiach nájsť vhodný termín na návštevu a prislúženie sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. Tohtoročné adventné obdobie máme krátke a zostávajú nám už len posledné dva dni. (Za porozumenie ďakujem.)

(13) Výsledky volieb – 2.kolo voľba biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku: Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 13.decembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 2.kole:
Celkový počet konventuálov: 9.126;
Mgr. Katarína Hudáková získala 4.234 hlasov;
Mgr. Peter Mihoč získal 4.390 hlasov.

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku konštatuje, že za biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na funkčné obdobie 2020 – 2026 v zmysle platných cirkevno–právnych predpisov bol zvolený Mgr. Peter Mihoč. Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku zaväzuje predsedníctva Cirkevných zborov Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyhlásiť výsledok volieb biskupa Východného dištriktu v 4.nedeľu adventnú 22.12.2019 na hlavných službách Božích. Od tohto dňa plynie 15–dňová apelačná doba.

(14) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa z dôvodu nárastu dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktoré majú často tragické následky a to najmä za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných hodinách, obracia na všetkých občanov, aby bezpodmienečne používali ochranné reflexné prvky na odeve pri pohybe na ceste.

(15) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Brat farár touto cestou ďakuje všetkým štedrým a ochotným darcom, ktorí prispeli do ofery na 1.slávnosť Vianočnú (25.decembra), ktorá bola určená pre kazateľa Božieho slova.
  • Sestra kantorka ďakuje všetkým štedrým a ochotným darcom, ktorí prispeli do ofery na 2.slávnosť Vianočnú (26.decembra), ktorá bola určená pre zborovú kantorku.

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár