Oznamy z 18.nedele po Svätej Trojici – 20.október 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (27.októbra 2019) – bude to 19.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. V rámci služieb Božích budeme mať volebný konvent, na ktorom budeme voliť nového biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Materiály ku voľbám biskupa nájdete na nasledovnom odkaze: Voľby biskupa VD

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(3) Biblická hodina tento týždeň nebude.

(4) Oznamujeme členom zborového spevokolu, že nácvik spevokolu bude v chráme Božom v utorok 22.októbra 2019 nasledovne: ženské hlasy o 18,00 hodine a mužské hlasy o 18,30 hodine.

(5) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník a 2.ročník bude v piatok, teda 25.októbra 2019 o 17,30 hodine spoločné. V rámci vyučovania konfirmácie pôjdeme na spoločné stretnutie dorastu, ktoré sa bude konať v Cirkevnom zbore Liptovský Ondrej – v Kultúrnom dome so začiatkom o 18,00 hodine. Na stretnutie dorastu samozrejme pozývame aj minuloročných konfirmandov a rovnako tak aj starších dorastencov. Pozvánka

(6) Vo štvrtok, 24.októbra 2019, bude pravidelné stretnutie mužov Horného Liptova v Dovalove so začiatkom o 19,00 hodine.

(7) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove pozýva na 16.konferenciu Rodinného spoločenstva, ktorá sa bude konať v dňoch 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 16.konferencia ROS ECAV

(8) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(9) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(10) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(11) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(12) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(13) Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV dištriktuálnu oferu v roku 2019 pre Cirkevný zbor Gelnica na opravu havarijného stavu strechy chrámu Božieho. Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vyzýva a povzbudzuje všetky Cirkevné zbory Východného dištriktu, aby svojimi zbierkami na službách Božích prejavili svoju štedrosť a bratsko-sesterskú spolupatričnosť s veriacimi bratmi a sestrami v Cirkevnom zbore Gelnica. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca október 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Pánu Bohu známa rodina si spomína na svojho otca pri 45.výročí jeho úmrtia, na svoju mamu pri 38.výročí jej úmrtia a na svoju sestru Vieru pri 7.výročí jej úmrtia. Spomínajúca rodina venovala pri tejto príležitosti na cirkevné ciele 20,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 22: „V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. … Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc!“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár