Oznamy zo 17.nedele po Svätej Trojici – 13.október 2019 – Poďakovanie za úrody zeme

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (20.októbra 2019) – bude to 18.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek spôsobom pomohli pri príprave dnešného sviatočného dňa – Poďakovania za úrody zeme.

(3) V nedeľu o dva týždne, teda 27.októbra 2019, budeme mať volebný konvent, na ktorom budeme voliť nového biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Materiály ku voľbám biskupa nájdete na nasledovnom odkaze: Voľby biskupa VD

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(4) Vyučovanie detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich detskú besiedku.

(5) Po letných prázdninách v tomto školskom roku začíname aj s biblickým vzdelávaním na Biblických hodinách. Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v stredu 16.októbra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka. O Biblických hodinách sa môžete viac dozvedieť na nasledovnom odkaze: Biblické hodiny

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 1.ročník bude v piatok, teda 18.októbra 2019 o 18,30 hodine.

(7) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok, teda 18.októbra 2019 o 17,30 hodine.

(8) Stretnutie konfirmačného a pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu, teda 19.októbra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(9) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove pozýva na 16.konferenciu Rodinného spoločenstva, ktorá sa bude konať v dňoch 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 16.konferencia ROS ECAV

(10) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(11) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(12) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(13) Z Generálneho biskupského úradu v Bratislave sme na Farský úrad dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(14) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(15) Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyhlasuje v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV dištriktuálnu oferu v roku 2019 pre Cirkevný zbor Gelnica na opravu havarijného stavu strechy chrámu Božieho. Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vyzýva a povzbudzuje všetky Cirkevné zbory Východného dištriktu, aby svojimi zbierkami na službách Božích prejavili svoju štedrosť a bratsko-sesterskú spolupatričnosť s veriacimi bratmi a sestrami v Cirkevnom zbore Gelnica. V našom Cirkevnom zbore prebieha do konca mesiaca október 2019 zbierka na tento účel, do ktorej môžete prispieť pri východe z chrámu Božieho do označenej krabice.

(16) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • Pri Poďakovaní za úrody zeme boli z vďačnosti naproti Pánu Bohu prinesené nasledovné milodary:
  • Členovia zborového spevokolu a presbyteri venovali na cirkevné ciele spolu 190,-€.
  • Minulý týždeň bolo kresťanským spôsobom uzavreté manželstvo Michala Jurču a Tatiany Pitoňákovej. Pri tejto príležitosti venovali mladomanželia a rodičia na cirkevné ciele 50,-€.
  • V týchto dňoch (2.októbra 2019) uplynulo 15 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Jánom Bartošom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 56.roku jeho pozemského života. Na svojho manžela, otca, starého otca a blízkeho príbuzného si aj pri jeho nedožitých 70-tich narodeninách spomína manželka s rodinou a na opravu strechy chrámu Božieho 30,-€.

Spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 39: „Ajhľa, na piade si mi vymeral dni a čas môjho života je ako nič pred Tebou. Len ako márnosť stojí tu každý človek. … Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy, lebo som hosťom u Teba, pútnikom ako všetci moji otcovia.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár