Oznamy z 13.nedele po Svätej Trojici – 15.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (22.septembra 2019) – bude to 14.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár

(2) Na najbližšej Biblickej hodine sa stretneme v novom školskom roku (október 2019) a budeme pokračovať v preberaní Evanjelia podľa Marka.

(3) Stretnutie modlitebnej skupinky počas letných prázdnin sa z dôvodu dovoleniek konať nebude. Modlitebná skupinka sa opäť začne stretávať od nového školského roka (september 2019).

(4) Vyučovanie Detskej besiedky bude podľa usmernenia vyučujúcich Detskú besiedku.

(5) Už od mesiaca august je možné prihlasovať deti-žiakov 7.ročníka Základnej školy na vyučovanie konfirmácie. Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu bude ukončené v nedeľu 22.septembra 2019. Aktualizovanú prihlášku a dôležité informácie ku konfirmácii nájdete na nasledovnom odkaze: KONFIRMÁCIA

(6) Vyučovanie konfirmácie pre 2.ročník bude v piatok, teda 20.septembra 2019 o 17,30 hodine.

(7) Dorast sa stretne v piatok, teda 20.septembra 2019 o 18,30 hodine v zborovej miestnosti.

(8) Stretnutie pokonfirmačného dorastu a mladšej mládeže bude v sobotu 21.septembra 2019 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti.

(9) Na Farský úrad sme dostali na predaj Evanjelický katechizmus pre mladých „YouBe“ (Chcem vedieť, čomu verím). „YouBe“ je skrátený výraz slovných spojení „You belong“ – voľne preložené: Kam patríš?; „You believe“ – voľne preložené: Čomu veríš?; „You behave“ – voľne preložené: Ako máš žiť?. Je to plnofarebná kniha, ktorej cena je 10,-€ za kus.

(10) Tí členovia Cirkevného zboru, ktorí by mali záujem si objednať v roku 2019 kvalitný časopis Evanjelický východ, môžu si ho objednať na farskom úrade.

(11) Na poslednom Valnom zhromaždení Tranoscia (28.júna 2019) sa udiali mnohé zmeny, ale rovnako tak sme boli informovaní o nepochopiteľnom konaní bývalého vedenia Tranoscia – tohto času už bývalý riaditeľ Tranoscia priamo v EPST vyzýval ľudí, aby si na ďalší polrok už nepredplácali EPST. Preto do EPST neboli ani vložené nové poštové poukážky na ďalšie predplatné. Nové vedenie Tranoscia sa obrátilo na nás so žiadosťou, či vieme pomôcť s distribúciou EPST a zastabilizovať klesajúci odber EPST. Prisľúbili, že v ďalších číslach sa už nebudú objavovať bulvárne články. …Dôležitý oznam pre odberateľov EPST…

(12) V uplynulom týždni sme z Generálneho biskupského úradu v Bratislave dostali oficiálne stanovisko Synody ECAV k Asociácii slobodných zborov (ASLOZ). Stanovisko Synody si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz: …Stanovisko Synody k ASLOZ…

(13) ZMENA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: V rôznych médiách ste už určite zaregistrovali nejednu správu v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Doteraz pre každú registrovanú cirkev platila určitá výnimka pri zbieraní, zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov našich členov do zborovej kartotéky a evidencie bez písomného súhlasu. Nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 dal aj registrovaným cirkvám povinnosť tieto údaje zbierať, zhromažďovať a spracovávať len na základe písomného súhlasu, ktorý musí byť podpísaný každým členom Cirkevného zboru, v prípade maloletých do 16 rokov podpisujú zákonní zástupcovia. Ak to neurobíme, hrozia nám zo strany štátnej kontroly vysoké pokuty. Preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť, ak Vás budeme „otravovať“ podpísaním písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

(14) V uplynulom týždni sme prijali nasledovné milodary:

  • V stredu 11.septembra 2019 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s našou zosnulou spolusestrou Emíliou Mamisovou rodenou Porubänovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 80.roku jej pozemského života. Smútiaca pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke so svojou mamou, starou mamou a blízkou príbuznou venovala na cirkevné ciele nasledovné milodary: deti s rodinami 30,-€ na detskú besiedku a 70,-€ na opravu strechy chrámu Božieho; rodina Blahútová 30,-€; rodina Boříková 20,-€; rodina Pozorová z Pribyliny 15,-€; rodina Jurčová 10,-€; rodina Chovanová 10,-€; rodina Bačíková 10,-€; Pánu Bohu známa priateľka 10,-€.
  • V týchto dňoch (2.septembra 2019) uplynulo 10 rokov, čo sa najbližší príbuzní v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulou Žofiou Oravcovou rodenou Chomovou, ktorú si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 83.roku jej pozemského života tiež uplynulo 37 rokov (17.júla 2019), čo sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so zosnulým Matejom Oravcom, ktorého si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti k sebe do večnosti v nedožitom 62.roku jeho pozemského života. Na svojich rodičov si s úctou a láskou spomínajú dcéry Margita a Mária s rodinami a na cirkevné ciele venovali spolu 40,-€.

Smútiacet pozostalej rodine a spomínajúcej rodine nech znejú slová potešenia a povzbudenia, ktoré nachádzame napísané v Žalme 71 „K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! … Nezavrhni ma v čase staroby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť! … Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, … Ty si mi dal skúsiť mnohé súženia a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš.“

 

  • Naša spolusestra Oľga Porubänová sa v týchto dňoch dožíva svojho okrúhleho životného jubilea 70–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť, zdravie a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala na detskú besiedku 50,–€; a synovia s rodinou 50,-€ na cirkevné ciele.
  • Naša Pánu Bohu známa spolusestra sa v týchto dňoch sa v týchto dňoch dožíva svojho okrúhleho životného jubilea 80–tich narodenín. Pánu Bohu ďakuje za Jeho milosť, lásku, starostlivosť, zdravie a požehnanie v radostiach i starostiach svojho života a s prosbou o Božie požehnanie i vedenie do ďalších dní, mesiacov i rokov života sa odovzdáva do Božích milostivých rúk. Z vďačnosti naproti Pánu Bohu venovala spolu so svojou rodinou na opravu strechy chrámu Božieho 50,-€.

Naše spolusestry nech v ďalších dňoch, mesiacoch i rokoch pozemského života sprevádzajú slová, ktoré čítame v Žalme 145: „Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia! … Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde.“

 

Za všetky prijaté milodary ďakujeme s vedomím, že …štedrého a ochotného darcu miluje Boh (2K 9,7b).

 

(späť na kategóriu – Oznamy 2019)

Pridaj komentár