Uznesenia výročného konventu – 18.februára 2018

UZNESENIE č. 01/2018–K: Zborový konvent prijíma bez pripomienok zápisnicu ako aj prijaté a schválené uznesenia výročného zborového konventu konaného dňa 19.februára 2017.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 02/2018–K: Zborový konvent schvaľuje Kňazskú správu o živote a hospodárení Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava za rok Pánov 2017.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 03/2018–K: Zborový konvent prijíma správu o Vyhodnotení práce zborového presbyterstva za rok 2017 a správu o Vykonaných prácach v roku 2017.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 04/2018–K: Zborový konvent schvaľuje a správu Hospodárskeho výboru o hospodárení Cirkevného zboru za rok 2017.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 05/2018–K: Zborový konvent schvaľuje záverečný účet Cirkevného zboru za rok 2017 s celkovým zostatkom 20.499,43 €.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 06/2018–K: Zborový konvent schvaľuje plán úloh na rok 2018.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 07/2018–K: Zborový konvent schvaľuje rozpočet Cirkevného zboru na rok 2018 tak, ako ho prerokovalo a predložilo zborové presbyterstvo.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 08/2018–K: Zborový konvent schvaľuje Žiadosť o pôžičku z FVP LOS na opravu strechy chrámu Božieho vo výške 10.000,-€.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 09/2018–K: Zborový konvent schvaľuje výsledky volieb presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 10/2018–K: Zborový konvent schvaľuje výsledky volieb riadnych a náhradných delegátov na seniorátny konvent.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní konventuáli (40)           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 11/2018–K: Zborový konvent udeľuje bratovi Milanovi Bačíkovi st. titul „ČESTNÝ PRESBYTER“ za jeho dlhoročnú vernú službu vo funkcii presbytera a kurátora v našom Cirkevnom zbore.
Hlasovanie:           ZA: 39           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 1

 

(späť)

Uznesenia výročného presbyterstva – 12.februára 2018

UZNESENIE č. 01/2018–P: Zborové presbyterstvo súhlasí s vyhotovením zvukového záznamu z rokovania presbyterstva pre uľahčenie napísania zápisnice.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 02/2018–P: Zborové presbyterstvo prijíma zápisnicu ako aj prijaté a schválené uznesenia zborového presbyterstva konaného dňa 30.novembra 2017.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 03/2018–P: Zborové presbyterstvo schvaľuje správu zborového dozorcu o Vyhodnotení práce zborového presbyterstva za rok 2017.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 04/2018–P: Zborové presbyterstvo schvaľuje hospodárenie Cirkevného zboru za 4.štvrťrok 2017.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 05/2018–P: Zborové presbyterstvo schvaľuje správu Hospodárskeho výboru o hospodárení Cirkevného zboru za rok 2017.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 06/2018–P: Zborové presbyterstvo schvaľuje Žiadosť o pôžičku z FVP LOS vo výške 10.000,- € a doporučuje konventu túto žiadosť schváliť.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 07/2018–P: Zborové presbyterstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2018 a doporučuje konventu tento návrh rozpočtu schváliť
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 08/2018–P: Zborové presbyterstvo schvaľuje predložený návrh kandidátky pre voľby v Cirkevnom zbore na funkčné obdobie 2018–2024.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 09/2018–P: Zborové presbyterstvo schvaľuje predložený návrh komisií a obsadenie potrebných funkcií na výročnom a volebnom konvente Cirkevného zboru. Ak navrhovaní členovia Cirkevného zboru nebudú prítomní na konvente, predsedníctvo Cirkevného zboru navrhne iné zloženie komisií.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 10/2018–P: Zborové presbyterstvo schvaľuje splnomocnenie na odber palivového dreva na rok 2018 z podielu Cirkevného zboru v PSBÚ Liptovská Kokava pre brata Štefana Vrbičana st.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 11/2018–P: Zborové presbyterstvo berie na vedomie informácie prezentované v bode „Rôzne – diskusia“.
Hlasovanie:           ZA: všetci prítomní členovia ZP           PROTI: 0           ZDRŽALI SA: 0

 

(späť)