Záväzné úpravy k cirkevnému pohrebu

(späť)

Záväzné úpravy k cirkevnému pohrebu platné v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a teda aj v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovská Kokava

Záväzné úpravy na konanie evanjelických pohrebov vychádzajú zo zásadného teologického stanoviska a poznania, kto je subjektom a kto je objektom pohrebu. Subjektom je cirkevný zbor. Cirkevný zbor vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len požiada o vykonanie pohrebu. Objektom pohrebu je pohrebné zhromaždenie, ktorému sa zvestuje Božie slovo a ktoré ďakuje za to, čo Pán Boh vykonal cez odchádzajúceho. To znamená:

(1) Keďže cirkevný zbor vykonáva pohreb, zásadne pohreb nemožno odmietnuť žiadnemu členovi cirkvi. Liturgická podoba každého pohrebu sa riadi pohrebnou agendou.

(2) Cirkevný zbor nevykoná pohreb tomu, kto vystúpil z evanjelickej cirkvi, alebo bol z nej vylúčený na základe platných cirkevných zákonov a nariadení.

(3) Pri pohrebe samovrahov, resp. ťažkých prípadov ľudí, ktorí žili pohoršlivo, vzhľadom na charakter a podstatu evanjelického pohrebu, treba konať pohreb normálnym spôsobom. V takomto prípade je však nutný diferencovaný výber liturgických textov (žalmu, modlitieb), primeraný obsah kázne a odobierky. Pri liturgii (záverečnej) nad hrobom, použije sa upravené slovo požehnania – prežehnania: Trojjediný Bože, Otče, Synu, Duchu Svätý, do Tvojich milostivých rúk porúčame tohto brata (sestru). Tvojmu svätému menu buď časť a sláva na veky. Amen.

(4) Ak zosnulý člen zboru z akýchkoľvek dôvodov neprispieval na cirkevno-zborové potreby (cirkevný príspevok), je nutné dlžnú sumu doplatiť 5 rokov dozadu, t.j. 25,- EUR na základe uznesenia konventu CZ ECAV na Slovensku Liptovská Kokava. Tento poplatok sa môže vyrovnať priamo na farskom úrade, resp. u pokladničky Cirkevného zboru (p. Ing. Mária Barteková); resp. zaslaním príspevku na účet Cirkevného zboru: SK91 5600 0000 0017 6545 5001

(5) Zvonenie pri pohrebe nie je poctou mŕtvemu. Zvonením cirkevný zbor oznamuje, že zomrel člen zboru. Poplatok za zvonenie je v CZ ECAV na Slovensku Liptovská Kokava určený na 9,- EUR (2 zvonenia pred pohrebom; 1 zvonenie na začiatku pohrebu; 1 zvonenie počas smútočného sprievodu z chrámu Božieho do domu smútku). Oznam o pohrebe podá zvonárovi a kantorovi pochovávajúci. Vyrovnanie príspevku prebieha podobne ak v bode (4).

(6) Používanie zvonov pri občianskych pohreboch je vylúčené! Používanie zvonov pri pohreboch členov iných cirkví je vecou dohody príslušných cirkevných zborov. Podobne pri používaní zvonov iných kresťanských cirkví pri evanjelických pohreboch.

(7) Ak sa chce v rámci evanjelického pohrebu niekto pohrebnému zhromaždeniu prihovoriť (zamestnávateľ zosnulého, obecný úrad, rozličné spolky, občianske výbory a pod.), môže tak urobiť len po predchádzajúcom dohovore s pochovávajúcim farárom.

(8) Evanjelický cirkevný pohreb možno vykonať aj inoveriacemu na žiadosť rodiny, ktorá predtým o pohrebe upovedomila kňaza patričnej cirkvi. Pokiaľ kňaz inej cirkvi odmietol pochovať člena svojej cirkvi, môže tak urobiť na požiadanie rodiny evanjelický farár v prípade, že tým nespôsobí verejné pohoršenie a ujmu vlastnej cirkvi, resp. Cirkevného zboru.

(9) Cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej pozostalej rodiny na farskom úrade (tel.: 0918 828 154) v dostatočnom časovom predstihu pred pohrebom, ktorá pochovávajúcemu doručí list o prehliadke mŕtveho, životopis zosnulého a odobierku. Oficiálne oznámenie dátumu a času pohrebu je možné až po dohode s pochovávajúcim!

(späť)

Pridaj komentár