Praktické informácie

Na tejto stránke nájdete potrebné informácie ku Krstu svätému, k prihláseniu sa do Cirkevného zboru, ku konfirmácii, k cirkevnému sobášu, k cirkevnému pohrebu ale aj informácie o tom, ako pravidelne podporovať činnosť Cirkevného zboru

 

Krst svätý

Krstíme preto, lebo chceme byť poslušní nariadeniu nášho dobrého Pána Ježiša Krista. V krste nebeský Otec hovorí nášmu životu svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím milovaným dieťaťom. Uisťuje nás, že Jeho Syn a náš Pán Ježiš Kristus zomrel aj pre naše spasenie. Krstíme už malé deti, lebo „nik nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve“ (B. Pleijel). Láska – i tá Božia láska – žiada od človeka aj odpoveď.

Čo potrebujete pri vybavovaní Krstu svätého v Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku?

Priniesť so sebou:

 • vyplnené tlačivo ku Krstu svätému – získate ho na farskom úrade alebo si tlačivo môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Tlačivo ku Krstu svätému;
 • kópiu rodného listu krsteného.

Dvoch krstných rodičov (majú to byť konfirmovaní členovia Evanjelickej cirkvi a. v. – v krajnom prípade aspoň jeden z krstných rodičov). Pri krste dospelej osoby sú potrební dvaja svedkovia.

(…viac informácií o Krste svätom)

 

Prihlásenie sa do Cirkevného zboru

 

Konfirmácia

Ak v krste nebeský Otec už k tým najmenším, ktorí ešte nedokážu nič povedať, hovorí svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím dieťaťom, potom pri konfirmácii ide o to, aby dieťa, ktoré vyrástlo, dokázalo nie iba ústami, ale predovšetkým srdcom povedať: Áno, Pane Bože, ja chcem byť Tvojím poslušným dieťaťom. V našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku konfirmujeme po dvojročnej príprave, ktorá je rozvrhnutá do 80-100 vyučovacích hodín. Prípravu má absolvovať každý pokrstený člen cirkvi vo veku nad 12 rokov. Jej súčasťou je práca s Bibliou, Evanjelickým spevníkom (ES) – t.j. naučenie sa spamäti prvého verša z aspoň niekoľkých piesní, viacerých biblických výpovedí, žalmov, základné poznanie dejín cirkvi a poslania cirkvi. Konfirmovaný by sa mal vedieť orientovať v Biblii, dokázať vysvetliť Komu verí, dosvedčiť i obhájiť svoju vieru, samostatne sa modliť.

Čo potrebujete ak chcete aby Vaše dieťa bolo konfirmované v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku?

 • Evanjelickí rodičia dieťaťa musia byť konfirmovaní;
 • Dieťa musí mať k 1.septembru daného školského roka, keď začína konfirmačnú prípravu, dovŕšený vek 12 rokov (v odôvodnených prípadoch je možné požiadať o výnimku z veku dieťaťa na Seniorskom úrade – informácie získate na Evanjelickom a. v. farskom úrade Liptovská Kokava);
 • Priniesť vyplnenú prihlášku na konfirmačnú prípravu – získate ju na farskom úrade alebo si ju môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Prihláška na konfirmáciu;
 • Dieťa musí absolvovať celú dvojročnú konfirmačnú prípravu – vrátane náboženskej výchovy v škole a stretávania konfirmačného dorastu na fare.

(…viac informácií o konfirmácii)

 

Cirkevný sobáš

Naše manželstvá, rodiny, domácnosti sú pôdou, kde má rásť nový – Boží život. Nie je možný bez Pánovho požehnania. Preto je správne, keď do manželstva vstupujú snúbenci nielen so sľubom vzájomnej lásky, ale aj s Božím požehnaním. Veď pekné manželstvá začínajú patriť dnes pomaly už medzi „ohrozené druhy“. Nezabúdajme, že Pán Boh – náš autor – nám aj v otázkach vzťahov a manželstva chce vždy len a len dobre. Má preto zmysel konať podľa toho, čo je normálne pred Pánom Bohom, a nie podľa toho, čo je bežné v tomto svete.

Čo potrebujete pri vybavovaní evanjelického cirkevného sobáša?

Priniesť so sebou:

 • vyplnené tlačivo – žiadosť o uzatvorenie manželstva z matričného úradu;
 • vyplnené tlačivo – žiadosť o evanjelický cirkevný sobáš, ktorú obdržíte na farskom úrade, alebo si ju môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Žiadosť o evanjelický cirkevný sobáš;
 • Absolvovať prípravu pred sobášom, o náležitostiach ktorej Vás bude informovať duchovný;

Dvoch svedkov (majú to byť plnoletí konfirmovaní členovia Evanjelickej cirkvi a. v. – v krajnom prípade aspoň jeden zo svedkov).

(…viac informácií o cirkevnom sobáši)

 

Cirkevný pohreb

Istý muž, cítiac blízkosť svojho skonu, hovorí svojmu priateľovi: „Bojím sa, čo mi povie Ten, ktorý je Pánom života i smrti, keď sa pred Ním objavím.“ Priateľ mu vraví: „Neviem, čom povie tebe, ale viem, čo povie mne.“ – „Čo?“ – „Jediné slovo: Hriešnik – a bude mať pravdu. Verím, že v tejto chvíli položí na moje rameno svoju ruku Pán Ježiš Kristus a povie: Nebeský Otče – i za tohto hriešnika som zomrel. – To mi dáva odvahu ísť v ústrety tomu, čo čaká bez výnimky každého z nás“ (podľa: Jaro Křivohlavý: Mít pro co žít, vyd. Návrat domů, Praha 1994).

Čo potrebujete pri vybavovaní cirkevného evanjelického pohrebu?

Priniesť so sebou:

 • stručný životopis zosnulého/zosnulej;
 • odobierku (kto sa so zosnulým/zosnulou lúči)
 • list o prehliadke mŕtveho (vystavený lekárom a potvrdený na matričnom úrade)

Na spísanie životopisu zosnulého/zosnulej a odobierky Vám môže pomôcť tlačivo, ktoré nájdete na nasledovnom odkaze: Tlačivo k evanjelickému cirkevnému pohrebu

(…viac informácií o cirkevnom pohrebe)

 

Ako môžem podporovať aktivity vo svojom Cirkevnom zbore?

Ako môžem prispievať na prácu vo svojom Cirkevnom zbore?

Každý člen Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava môže podporovať Cirkevný zbor svojim dobrovoľným príspevkom. Tieto príspevky sú používané na potreby spojené so životom a rozvojom Cirkevného zboru. Okrem ofery, milodarov a cirkevného príspevku (cirkevnej dane), sa nám dnes v našej spoločnosti ponúka možnosť finančne podporovať Cirkevný zbor pravidelným prispievaním…

(…viac informácií o pravidelnom finančnom podporovaní Cirkevného zboru)