ECAV Liptovská Kokava

Vitajte na webovej stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovská Kokava (ECAV Liptovská Kokava)

 

Milí bratia a milé sestry,

na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň po oficiálnom vydaní Usmernenia pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov, v situácii šírenia sa prenosného ochorenia COVID-19 na Slovensku

 

Vám oznamujeme,

 

že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného sa od 10.marca 2020 až do odvolania nebudú konať žiadne cirkevno–zborové aktivity a podujatia.

 

To, že sa v tejto neľahkej spoločenskej situácii nemôžeme stretávať ako spoločenstvo Cirkevného zboru pri Božom slove ale neznamená, že pri modlitbách, piesňach a čítaní Božieho slova sa nemôžeme stretnúť vo svojich domácnostiach v kruhu svojej rodiny. Táto situácia je príležitosťou k obnove rodinných pobožností, k úprimným duchovným rozhovorom a k osobnému zdieľaniu sa vo svojich rodinách. Práve v tomto čase buďme aktívnejší v čítaní si Biblie, kvalitnej evanjelickej literatúry, Evanjelického posla spod Tatier a pod.

Slovo Božie môžeme prijímať aj pri sledovaní či počúvaní služieb Božích, kázní, Biblických zamyslení prostredníctvom médií ako sú televízia, rozhlas či internet.

 

Aktuálne sme na našu webovú stránku pridali video záznam Pašiových služieb Božích (Kvetná nedeľa – 5.apríl 2020).
V rámci našich skromných a obmedzených možností sa Vám snažíme v tejto neľahkej spoločenskej situácii prinášať aspoň audio nahrávky kázní a ak Pán Boh dá, tak aj video záznamy služieb Božích. Nájdete ich kliknutím na nasledovný odkaz: Kázne 2020

 

Prostredníctvom internetu boli v nedeľu 5.apríla 2020 z Cirkevného zboru Chmeľov vysielané celé služby Božie. Služby Božie môžete sledovať kliknutím na nasledovný odkaz: služby Božie – Chmeľov

 

Niektoré Cirkevné zbory v tejto neľahkej situácii, keď sa nemôžu nielen dospelí ale ani deti spoločne stretávať, začali prostredníctvom internetu vysielať pre deti biblické lekcie. Pre deti z detskej besiedky som našiel nahraté programy, ale aj „OnLine“ prenosy z Cirkevného zboru Hybe, z Cirkevného zboru Bratislava–Petržalka, z Cirkevného zboru Trnava, z Cirkevného zboru Háj, … Jednotlivé videá pre deti z detskej besiedky sú zaradené ako súčasť tzv. „youtube kanála“ daného Cirkevného zboru.
„Youtube kanály“ Cirkevných zborov nájdete kliknutím na niektorý z nižšie uvedených odkazov:
ECAV Hybe
ECAV Petržalka
ECAV Trnava
ECAV Háj

 

Bez virtuálneho (internetového) stretnutia nezostali ani konfirmandi a dorastenci. „Spoločné stretnutia dorastu Horného Liptova“, ktoré sa konali vždy v posledný piatok v mesiaci, pokračujú aj na internete. Cirkevný zbor Hybe pripravuje na každý piatok o 18,00 hodine „OnLine“ stretnutie dorastu. „OnLine“ dorast a jednotlivé videá pre dorastencov sú zaradené ako súčasť tzv. „youtube kanála“ Cirkevného zboru Hybe.
ECAV Hybe

 

Rozhlas a televízia Slovenska prijala na svojom rokovaní rozhodnutie, že počas terajšieho obmedzenia slúženia bohoslužieb, pripravia priame prenosy skrátených omší a pobožností. Budú bývať počas pracovných dní, v čase od 17,30 do 18,00 hodiny, a to vo vysielaní Rádia Slovensko. Bude to teda výhradne rozhlasové vysielanie. S touto službou začne RTVS od pondelka, 30.marca 2020.
Prenosy sa teda budú vysielať zo štúdia Slovenského rozhlasu počas pracovných dní a evanjelická pobožnosť bude zaradená vždy v stredu večer. Keďže ide o polhodinový časový rozsah a obmedzenie počtu účinkujúcich, v prípade evanjelickej cirkvi nebudú teda vysielané riadne Služby Božie, ale pobožnosť. Do štúdia môžu prichádzať maximálne tri osoby: v našom prípade farár/ka, kantor/ka a jeden spevák. Prvý prenos evanjelickej pobožnosti sa uskutočnil v stredu, 1.apríla 2020. Najbližší prenos evanjelickej pobožnosti je naplánovaný na stredu, 8.apríla 2020 o 17,30 hodine.

 

Zvonenie na služby Božie a pôstne večierne ostane zapnuté, aby nám to pripomínalo čas spoločného stretávania sa pri Božom slove.

Boh pokoja nech zostáva zo všetkými Vami!

Mgr. Mario Činčurák
námestný farár

 

Úplné znenie Usmernenia pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz… Usmernenie

 

 

 

! ! ! Niektoré časti webovej stránky sú ešte nefunkčné – za čo sa ospravedlňujeme. Za Vaše pochopenie a porozumenie ďakujeme… ! ! !

Evanjelický a. v. chrám Boží v Liptovskej Kokave

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Kokava je cirkevno-kresťanské spoločenstvo, ktoré verí a vyznáva vieru v Trojjediného Pána Boha (Otca, Syna i Ducha Svätého), tak ako nám Ho zjavuje Biblia – Božie slovo.

Prameňom a základom našej viery je evanjelium – dobrá, radostná správa o Božej milosti v Božom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi.

Za správne vysvetľovanie Písma svätého – Biblie považujeme vysvetľovanie podľa Augsburského vyznania. Augsburské vyznanie je oficiálnym vyznaním našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV), pochádzajúce z roku 1530. Viac informácií o Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa dozviete na nasledujúcom odkaze: O NÁS

Aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava môžete podporiť osobne – svojou účasťou. Aktivity však môžete podporiť aj prinesením či zaslaním svojho milodaru na bankový účet. Svojou účasťou alebo svojím milodarom môžete pravidelne podporovať napríklad: prácu s deťmi, prácu s dorastom, rôzne opravy nášho chrámu, alebo aj zborový spevokol. O možnosti pravidelného prispievania na aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovská Kokava sa dozviete aj na nasledujúcom odkaze: AKO PRISPIEVAŤ NA ČINNOSŤ CIRKEVNÉHO ZBORU?

Vaše milodary môžete doniesť osobne na náš Evanjelický a. v. farský úrad, Liptovská Kokava 353. Milodary však môžete aj poslať na účet Cirkevného zboru vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Hrádok. Číslo účtu Cirkevného zboru v tvare IBAN: SK91 5600 0000 0017 6545 5001. Pre platbu zo zahraničia je potrebné uviesť aj iné údaje, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: KONTAKT

Za Vašu účasť a za Vaše milodary vopred ďakujeme s vedomím: Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia, lebo štedrého a ochotného darcu miluje Boh… (2K 9,7)