Konfirmačná príprava pre dospelých

(späť)

Čo potrebujete ak chcete byť konfirmovaný/konfirmovaná v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku?

1) Priniesť so sebou: vyplnenú prihlášku na konfirmačnú prípravu (získate ju na farskom úrade);
2) absolvovať konfirmačnú prípravu.

Pokiaľ je prihlasujúci/prihlasujúca sa na konfirmačnú prípravu členom/členkou iného Cirkevného zboru ECAV na Slovensku ako toho, v ktorom sa hlási na konfirmačnú prípravu, musí k prihláške na konfirmačnú prípravu doložiť písomný súhlas duchovného/duchovnej Cirkevného zboru, ktorého je členom/členkou.

Srdečne pozývame na konfirmačnú prípravu pre dospelých

Konať sa bude v termíne po vzájomnom dohovore medzi prihláseným(i) a duchovným. Prihlásiť sa je potrebné na farskom úrade. Zámerom konfirmačnej príprave pre dospelých je ponúknuť možnosť, aby sa so základmi kresťanstva oboznámili aj ľudia, ktorým či už v ére socializmu alebo aj v súčasnej dobe nebolo umožnené evanjelické náboženské vzdelávanie. V súvise so vzdelávaním sa vo viere viacerí namietajú: „Doba bola taká…, vtedy sa nedalo…“ Možnosťou konfirmačnej prípravy pre dospelých chceme – i v našom cirkevnom zbore – povedať: „Teraz sa dá, teraz prijmite pozvanie.“ V roku 1997 prijala naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku normu, podľa ktorej sa od žiadateľov o krst (rodičov detí), o cirkevný sobáš, o úrad krstného rodiča alebo svedka pri sobáši, požaduje konfirmácia – a jej predchádzajúca príprava. Požiadavka dôkladnej prípravy tu nie je preto, aby ľudí od evanjelickej cirkvi odradila. Naopak, aby im pomohla vo viere napredovať. Kto prípravu absolvuje, mal by byť schopný rozumieť základným biblickým pravdám a vysvetliť aj ďalším Komu a čomu verí. Cieľom spomínanej normy je pomôcť, aby ľudia, ktorí majú deti/krstné deti mohli pri ich krste zodpovedne sľúbiť, že ich budú viesť vo viere. Ak sami nijaké kresťanské vzdelávanie nedostali, požadovať od nich pri Krste svätom sľub kresťanskej výchovy, by bol formalizmus. Konfirmačná príprava pre dospelých poskytuje možnosť získať základné poznanie o Pánu Bohu, o evanjelickej cirkvi, jej učení, dejinách, poslaní. Cieľom konfirmačnej prípravy pre dospelých nie je iba získanie či prehĺbenie vedomostí, ale najmä upevnenie dôvery, lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi, a tiež ochoty žiť podľa Božieho slova.

K účasti na konfirmačnej príprave pre dospelých Vás úprimne povzbudzujeme!

(späť)

Pridaj komentár