Čo je dobré vedieť o Krste svätom?

(späť)

(1) Aký veľký poklad mám ako kresťan? (Mám vieru, že Pán Boh je Ten, kto drží a nesie môj život. Preto si nemusím zúfať, keď prídu ťažké chvíle. Keď prídu radostné dni, ďakujem za ne Pánu Bohu. On ma má rád a veľmi Mu na mne záleží.)

(2) Prečo sa nazývam kresťanom? (I. Lebo ma Pán Boh v Krste svätom prijal za svoje dieťa. II. Lebo žijem v cirkvi, ktorá je rodinou Božích detí. III. Lebo sa nezaobídem bez Pána Ježiša Krista.)

(3) Čo znamená, keď ako kresťan hovorím, že verím v Pána Boha? (I. Som presvedčený, že Pán Boh existuje. II. Dôverujem, že Pán Boh má pravdu a vždy mi chce dobre.)

(4) S čím by sa viera nemala zamieňať? (Iba s naučením sa odpovedí na katechizmové otázky, alebo iba s vonkajšou príslušnosťou k cirkvi a účasťou na cirkevných podujatiach. Hoci aj toto všetko k viere patrí a nehodno to zanedbávať.)

(5) Čo teda viera predovšetkým je? (Viera je predovšetkým vzťah lásky, dôvery a poslušnosti k Pánu Bohu.)

(6) V akého Pána Boha verí kresťan? (V trojjediného Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého – teda v Pána Boha, ktorý nám nie je cudzí a stále na nás myslí, hoci my na Neho často zabúdame.)

(7) V ktorej modlitbe to vyjadruje? (V modlitbe Otčenáš – modlitbe Pánovej.)

(8) Ako človek uverí? (Tak, že sa odváži skúsiť to vo svojom živote s Pánom Ježišom, že bude o Ňom čítať, počúvať a odváži sa konať, čo nám Pán Ježiš káže.)

(9) Kde sa o Pánovi Ježišovi dočítam, kde sa dozviem, čo nám Pán Ježiš káže konať? (V Biblii.)

(10) Ako správne chápať Krst svätý? (Krst svätý nie je iba úkon vykonaný v priebehu niekoľkých minút, ale je to program na celý život. Je to veľký dar, ktorý môžeme na jednej strane premrhať, alebo na druhej strane ho môžeme používať.)

(11) Aké je zasľúbenie Krstu svätého? („Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Evanjelium Marka 16,16)

(12) Aký je význam Krstu svätého? (Spasenie, ktoré Pán Ježiš získal celému svetu na Golgote, sa dostalo i mne osobne, keď som bol pokrstený v meno trojjediného Pána Boha.)

(13) Môže sa Krst svätý opakovať? (Nie. Biblia hovorí: „Jeden Pán, jedna viera jeden krst“ – List Efezským 4,5)

(14) Prečo krstíme už nemluvniatka? (Lebo nikto nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve. Krst svätý je prvým krokom na ceste do Božieho kráľovstva. Aj maličkým patrí spasenie skrze Pána Ježiša Krista. Vieru za dietky vyznávajú rodičia a krstní rodičia.)

(15) Čo to znamená, keď rodičia a krstní rodičia pri Krste svätom sľubujú, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere? (Znamená to, že sa zaväzujú učiť svoje dieťa modliť sa a spolu s ním sa pravidelne modlievať, privádzať ho na detskú besiedku, do chrámového spoločenstva, na vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu. Sľubujú, že ho budú učiť úcte k Pánu Bohu a láske k ľuďom.)

(16) K čomu možno pripodobniť situáciu, keď rodičia dajú pokrstiť svoje dieťa, ale ďalej ho vo viere nevedú? (Je to možné pripodobniť k rozostavanému domu, ktorého základy boli síce postavené, ale ďalej sa už na nich nebuduje a dom chátra.)

(17) Budú všetci pokrstení spasení? (Nie, spasení budú len tí z nich, ktorí zotrvali vo viere v Pán Ježiša až do konca. Tí pokrstení, ktorí odpadli od viery sa majú v úprimnom pokání vrátiť k Pánu Bohu.)

(späť)

Pridaj komentár