Cirkevný sobáš

(späť)

Naše manželstvá, rodiny, domácnosti sú pôdou, kde má rásť nový – Boží život. Nie je možný bez Pánovho požehnania. Preto je správne, keď do manželstva vstupujú snúbenci nielen so sľubom vzájomnej lásky, ale aj s Božím požehnaním. Veď pekné manželstvá začínajú patriť dnes pomaly už medzi „ohrozené druhy“. Nezabúdajme, že Pán Boh – náš autor – nám aj v otázkach vzťahov a manželstva chce vždy len a len dobre. Má preto zmysel konať podľa toho, čo je normálne pred Pánom Bohom, a nie podľa toho, čo je bežné v tomto svete. Zdravá spoločnosť i zdravá cirkev bude len tam, kde sú zdravé rodiny, zdravé vzťahy – utvárané podľa Božích noriem. Každé oslabovanie rodiny, je aj oslabovaním spoločnosti, cirkvi, cirkevného zboru. Všetkým, ktorí si pred Pánom Bohom hodlajú dať či už dali sľub vernosti a lásky želáme, aby tvorili pekné spoločenstvo, v ktorom by ich vzájomná láska rástla a aby nachádzali spoločenstvo aj v širšej rodine nášho Liptovsko-kokavského evanjelického cirkevného zboru.

V našom Cirkevnom zbore sobášime v chráme Božom v Liptovskej Kokave.

V mimoriadnych prípadoch (nemoc, iná nepredvídaná udalosť) môže sa konať cirkevný sobáš aj mimo chrámu Božieho (zborová sieň a pod.)

Čo potrebujete pri vybavovaní evanjelického cirkevného sobáša?

  • Priniesť so sebou: vyplnené tlačivá – Žiadosť o uzatvorenie manželstva z matričného úradu; Žiadosť o evanjelický cirkevný sobáš, ktorú obdržíte na farskom úrade, alebo si ju môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Žiadosť o evanjelický cirkevný sobáš;
  • Absolvovať prípravu pred sobášom, o náležitostiach ktorej Vás bude informovať duchovný (farár);
  • Dvoch svedkov (majú to byť plnoletí konfirmovaní členovia Evanjelickej cirkvi a. v. – v krajnom prípade aspoň jeden zo svedkov; svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan).

 

Ďalšie dôležité informácie a tlačivo k evanjelickému cirkevnému sobášu nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Záväzné úpravy k cirkevnému sobášu

Žiadosť o evanjelický cirkevný sobáš

 

(späť)

Pridaj komentár