« 1 2 3 4 5 6 7 »

List rodičom budúcich konfirmandov

Vážení rodičia,

na tomto mieste nájdete základnú informáciu o konfirmačnej príprave v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovská Kokava a povzbudzujem Vás k tomu, aby ste Vaše dieťa/deti narodené v roku 2006 (alebo aj staršie, ak doposiaľ nebolo/i konfirmované), prihlásili do 1.ročníka konfirmačnej prípravy na našom farskom úrade.

1.ročník Konfirmačnej prípravy v školskom roku 2018/2019 je určený mladým ľuďom, ktorí navštevujú 7.ročník Základnej školy, teda narodeným v roku 2006 (mesiace: január–august) a v roku 2005 (mesiace: september–december), či skôr – ak neboli doteraz konfirmovaní. Konfirmačná príprava prebieha počas dvoch školských rokov – 1x týždenne a preberáme na nej témy týkajúce sa nášho života, viery, vzťahov.

Konfirmačná príprava je aj príležitosťou spoznať nových priateľov a počas spoločných stretnutí a na táboroch zažiť veľa dobrodružstiev, na ktoré budú mladí radi spomínať.

Úvodné stretnutie konfirmačnej prípravy pre 1.ročník sa bude konať v piatok 12.októbra 2018 o 18,00 hodine v zborovej miestnosti (suterén farského úradu).

Prosím, priniesť si treba: zošit, pero, úsmev, radosť a vyplnenú prihlášku na konfirmačnú prípravu. Prihlášku na konfirmačnú prípravu nájdete na nasledovnom odkaze: Prihláška na konfirmáciu – tlačivo

Viac informácií o konfirmačnej príprave nájdete na našej internetovej stránke na nasledovnom odkaze: Informácie ku konfirmácii.

Ak by ste mali nejaké otázky, prosím, kontaktujte ma. Kontaktné údaje nájdete na nasledovnom odkaze: Kontakt

S vďakou, bratským pozdravom a s prianím Božieho požehnania zostáva:
Mgr. Mario Činčurák, zborový farár

 

Informácie ku konfirmácii

Prihláška na konfirmáciu – tlačivo

Oznamy z 18.nedele po Svätej Trojici – 30.september 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (7.októbra 2018) – bude to 19.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 17.nedele po Svätej Trojici – 23.september 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (30.septembra 2018) – bude to 18.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Vzhľadom na 2.kolo volieb generálneho biskupa a konanie Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu budeme mať začiatok školského roka spojený s požehnaním detí na budúcu nedeľu – teda 30.septembra 2018.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 15.nedele po Svätej Trojici – 9.september 2018

(1) Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove nás srdečne pozýva na 21.Dištriktuálny deň Východného dištriktu, ktorý sa uskutoční v 16.nedeľu po Svätej trojici, teda 16.septembra 2018 so začiatkom o 9,30 hodine v športovej hale Poprad Aréna v Poprade s hlavnou témou „Deň zmierenia“. Dopoludňajšie služby Božie budú s prislúžením sviatosti Večere Pánovej a so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu. V popoludňajšom duchovno-hudobnom programe odznejú osobné svedectvá prenasledovaných počas komunizmu a holokaustu. Služby Božie bude vysielať v priamom prenose Slovenská televízia. Ďalšie informácie nájdete na vyvesenom plagátiku v chráme Božom a tiež na nasledovnom odkaze: Dištriktuálny deň VD 2018

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, v nedeľu o dva týždne (23.septembra 2018) – bude to 17.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 14.nedele po Svätej Trojici – 2.september 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (9.septembra 2018) – bude to 15.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích budeme mať zborový konvent, na ktorom budeme v druhom kole voliť generálneho biskupa. Ku druhému kolu volieb generálneho biskupa boli prečítané aj nasledujúce informácie, ktoré nájdete na nasledovných odkazoch: Informácia predsedníctva ECAV k voľbám a Stanovisko predsedníctva LOS k listu predsedníctva ECAV.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Stanovisko predsedníctva LOS k listu predsedníctva ECAV

Všetkým cirkevným zborom Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku

1. 9. 2018; Liptovský Mikuláš

Vec: Stanovisko k listu Predsedníctva ECAV na Slovensku zo dňa 30. 8. 2018 GBÚ-2091/2018-1.4.6

Vážené predsedníctva cirkevných zborov,

z poverenia Predsedníctva Liptovsko-oravského seniorátu Vám zasielam Stanovisko k listu Predsedníctva ECAV na Slovensku a usmernenie v spojitosti s druhým kolom volieb generálneho biskupa.

Predsedníctvo cirkvi podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté 13. 7. 2018, pravdepodobne v súvislosti s vyhlásením výsledkov volieb predsedníctva cirkvi, čo z dikcie listu ani nie je celkom jasné. Odvolaním proti uzneseniam sa má zaoberať synoda.

Na základe tohto skutkového stavu sa predsedníctvo cirkvi domnieva, že ide o nezákonnosť a žiada predsedníctva cirkevných zborov ECAV, aby vo voľbách generálneho biskupa nepokračovali.

Domnievame sa, že konanie predsedníctva cirkvi je svojvoľným konaním a zasahovaním do procesu volieb, čo je neprípustné. Odporúčame, aby sa druhé kolo volieb generálneho biskupa v cirkevných zboroch seniorátu riadne konalo v stanovených termínoch. Tak splníme danú nám úlohu generálnym presbyterstvom, ktorú nikto nezrušil. Každé vyhlásené voľby sme povinní uskutočniť a nikto nemá právo zasahovať do ich procesu, ani predsedníctvo cirkvi.

Žaloby proti výsledkom volieb sú vecou príslušných súdov a akceptovania ich rozhodnutí.

Prípadné otázky zodpovie predsedníctvo a seniorálny právny zástupca.

Mgr. Stanislav Grega, ev. a. v. farár-senior v.r.
Ing. Peter Gärtner, seniorátny dozorca v.r.
Mgr. Vladimír Ferenčík, seniorátny právny zástupca v. r.

Zmarené voľby? Predsedníctvo ECAV k voľbám 2018

Informácia Predsedníctva ECAV k voľbám

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu i generálneho biskupa po prvom kole boli počas apelačnej doby napadnuté žalobami. Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo Východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť.

Na dištriktuálne súdy i na generálny súd ECAV boli podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb. V prípade voľby generálneho biskupa je žaloba spojená aj so žiadosťou, aby Dištriktuálny súd Západného dištriktu vydal predbežné opatrenie, ktoré by zastavilo druhé kolo volieb. Keďže príslušný súd, ktorým je Dištriktuálny súd ZD ECAV pod vedením Mgr. Jána Bunčáka, doteraz nerozhodol, voľby v druhom kole v termínoch tak, ako ich stanovilo generálne presbyterstvo 13.7.2018, sa nemôžu uskutočniť.

V záujme zachovania zákonnosti preto Predsedníctvo ECAV na Slovensku podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva 13.7.2018. Týmto odvolaním uznesenie GP o konaní druhého kola voľby generálneho biskupa nenadobudlo právoplatnosť. Vo voľbách generálneho biskupa sa nemôže pokračovať, až do právoplatného rozhodnutia o žalobách proti výsledkom volieb ako aj do rozhodnutia o odvolaní voči uzneseniam GP o voľbách generálneho predsedníctva.

O ďalšom priebehu volebného procesu bude Predsedníctvo ECAV cirkevné zbory informovať.

V Bratislave, 30.8.2018
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
generálny dozorca

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup

 

Prevzaté zo stránky: www.ecav.sk

Oznamy z 13.nedele po Svätej Trojici – 26.august 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (2.septembra 2018) – bude to 14.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 12.nedele po Svätej Trojici – 19.august 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (26.augusta 2018) – bude to 13.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 11.nedele po Svätej Trojici – 12.august 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (19.augusta 2018) – bude to 12.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Výsledky volieb 2018 – generálne predsedníctvo

Milí bratia, milé sestry!

na mimoriadnom zasadnutí generálneho presbyterstva ECAV dňa 13.júla 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov volieb predsedníctva ECAV, ktoré sa konali v dňoch 17.06.2018, 24.06.2018 a 01.07.2018.

Výsledky volieb za cirkev ako celok sú nasledovné:

Na funkciu generálneho biskupa:

Počet voličov: 18.704

Sidonia Horňanová získala: 2.302 hlasov, čo je 12,31%;

Katarína Hudáková získala: 3.513 hlasov, čo je 18,78%;

Ivan Eľko získal: 6.820 hlasov, čo je 36,46%;

Marián Kaňuch získal: 5.183 hlasov, čo je 27,71%.

Neplatné hlasy: 886, čo je 4,74%.

 

Na funkciu generálneho dozorcu:

Počet voličov: 18.667

Ján Broznam získal: 11.493 hlasov, čo je 61,57%;

Neplatné hlasy: 7.174, čo je 38,43%.

 

Vzhľadom na to, že nadpolovičnú väčšinu nezískal ani jeden kandidát na generálneho biskupa, bude sa konať druhé kolo volieb, do ktoré postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov, teda brat Ivan Eľko a brat Marián Maňuch. Druhé kolo volieb na funkciu generálneho biskupa sa bude konať v nasledovných termínoch: 09.09.2018, 16.09.2018 a 23.09.2018.

Generálne presbyterstvo ECAV prijalo nasledovné uznesenie 24-2/2018: Generálne presbyterstvo konštatuje, že za generálneho dozorcu bol zvolený Ing. Ján Brozman počtom hlasov 11.493 z celkového počtu voličov 18.667, t.j. získal 61,57% všetkých hlasov.

Generálne presbyterstvo schválilo termín vyhlásenia výsledku volieb generálneho predsedníctva na 5.augusta 2018, kedy sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a web stránke ECAV. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Generálny súd ECAV podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Oznamy z 10.nedele po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia – 5.august 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (12.augusta 2018) – bude to 11.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Výsledky volieb 2018 – dozorca VD

Milí bratia, milé sestry!

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 14.júla 2018 na základe zápisu sčítacej komisie, vyhlasuje výsledky volieb na funkciu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku:

Celkový počet konventuálov: 9.822

Ing. Ľubomír Pankuch získal: 8.060 hlasov, čo je 82,06%.

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV vyhlasuje, že za dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku na volebné obdobie 2018-2024 bol zvolený Ing. Ľubomír Pankuch.

Dištriktuálne presbsyterstvo VD ECAV zaväzuje predsedníctva cirkevných zborov VD ECAV vyhlásiť výsledky volieb na hlavných službách Božích v 9.nedeľu po Svätej Trojici dňa 29.júla 2018. Od tohto termínu plynie 15 dňová lehota na odvolanie (apelačná doba).

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného dištriktu podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Mgr. Slavomír Sabol – biskup Východného dištriktu

Ing. Ján Brozman – dozorca Východného dištriktu

Oznamy z 9.nedele po Svätej Trojici – 29.júl 2018

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (5.augusta 2018) – bude to 10.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. 10.nedeľa po Svätej Trojici je v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Nedeľou pokánia, kedy si pripomíname zničenie mesta Jeruzalem a Jeruzalemského chrámu v roku 70 n.l.. Tak, ako je zvykom aj v našom Cirkevnom zbore, počas služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Výsledky volieb 2018 – senior LOS

Milí bratia, milé sestry!

Presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na svojom zasadnutí 15.februára 2018 prijalo uznesenie č.22/2018:

„Seniorátne presbyterstvo Liptovsko-oravského seniorátu ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť výsledok volieb seniora LOS a oznámiť ho cirkevným zborom LOS.“

Na základe tohto uznesenia vyhlasujeme výsledok voľby seniora Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Seniorom sa stal brat Mgr. Stanislav Grega.

Sčítacia komisia spočítala hlasy 3.júla 2018 a konštatovala, že volebné konventy sa konali vo všetkých cirkevných zboroch Liptovsko-oravského seniorátu v stanovených termínoch. Na volebných konventoch sa zúčastnilo 1.919 konventuálov. Brat Mgr. Stanislav Grega získal 1.813 hlasov, čo je 94,48%.

Výsledok volieb je potrebné vyhlásiť v cirkevných zboroch na najbližších službách Božích.

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného dištriktu podľa § 35 odsek 2 písmeno b), odsek 3 písmeno a) Cirkevného zákona č. 11/1994 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Bratovi Mgr. Stanislavovi Gregovi prajeme Božie požehnanie a vyprosujeme vedenie Duchom Svätým k jeho ďalšej službe medzi nami.

Mgr. Katarína Hudáková – ev.a.v. farárka, seniorka

Ing. Peter Gärtner – seniorátny dozorca

Oznamy z 5.nedele po Svätej Trojici – 1.júl 2018

(1) Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, v piatok 6.júla 2018 vo sviatok Majstra Jána Husa. Služby Božie budú v chráme Božom večer o 18,00 hodine.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.júla 2018) – bude to 6.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 4.nedele po Svätej Trojici – 24.jún 2018

(1) Služby Božie v piatok vo sviatok apoštolov Petra a Pavla nebudú, lebo pán farár bude v piatok odcestovaný.

(2) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (1.júla 2018) – bude to 5.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More