1 2 3 4 5 6 7 »

Oznamy z 21.nedele po Svätej Trojici – 10.november 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (17.novembra 2019) – bude to 22.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 20.nedele po Svätej Trojici – 3.november 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (10.novembra 2019) – bude to 21.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 19.nedele po Svätej Trojici – 27.október 2019

(1) Na službách Božích sa stretneme nielen na budúcu nedeľu ale aj v týždni. Najbližšie služby Božie budú, ak Pán Boh dá, vo štvrtok 31.októbra 2019 na Pamiatku reformácie v chráme Božom večer o 17,00 hodine.

(2) Služby Božie budú, ak Pán Boh dá, aj v sobotu 2.novembra 2019 na Pamiatku zosnulých v chráme Božom večer o 17,00 hodine. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu a tiež na internetovej stránke Cirkevného zboru.

(3) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (3.novembra 2019) – bude to 20.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 18.nedele po Svätej Trojici – 20.október 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (27.októbra 2019) – bude to 19.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. V rámci služieb Božích budeme mať volebný konvent, na ktorom budeme voliť nového biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Materiály ku voľbám biskupa nájdete na nasledovnom odkaze: Voľby biskupa VD

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 17.nedele po Svätej Trojici – 13.október 2019 – Poďakovanie za úrody zeme

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (20.októbra 2019) – bude to 18.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

(2) Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek spôsobom pomohli pri príprave dnešného sviatočného dňa – Poďakovania za úrody zeme.

(3) V nedeľu o dva týždne, teda 27.októbra 2019, budeme mať volebný konvent, na ktorom budeme voliť nového biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Materiály ku voľbám biskupa nájdete na nasledovnom odkaze: Voľby biskupa VD

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Voľby biskupa VD ECAV na Slovensku – 2019

V nadväznosti na pokyny Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 30.septembra 2019, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV na Slovensku 20.októbra 2019 alebo 27.októbra 2019.

Voľby 2018 – kandidačná listina na funkciu biskupa Východného dištriktu

 

Kandidáti na funkciu biskupa Východného dištriktu:

Cina Dušan – životopis

Hudáková Katarína – životopis

Mihoč Peter – životopis

Oznamy zo 16.nedele po Svätej Trojici – 6.október 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (13.októbra 2019) – bude to 17.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine, na ktorých budeme Pánu Bohu ďakovať za úrody zeme. Na službách Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 15.nedele po Svätej Trojici – 29.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (6.októbra 2019) – bude to 16.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 14.nedele po Svätej Trojici – 22.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (29.septembra 2019) – bude to 15.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 13.nedele po Svätej Trojici – 15.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (22.septembra 2019) – bude to 14.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.

Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej ústavy, okrem iného, synoda prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje správu o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov našej cirkvi, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Práve prostredníctvom synody naša Evanjelická cirkev a. v. vyjadruje svoju vôľu a stanoviská, záväzné pre všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku. V Prešove sa vyjadrila k vzniku a činnosti tzv. záujmového združenia Asociácie slobodných zborov:

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV (ASLOZ) uzniesla:

  1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy.
  1. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah.
  1. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov.
  1. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi.
  1. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu – v zmysle slov 1.listu Tesalonickým 5,12-22: „Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!“

Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomných bolo 59 členov synody, za uznesenie hlasovalo 55 členov, proti bol jediný hlas a nehlasovali traja členovia synody. Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, iba ak by chcel vytvoriť úplnú anarchiu v našej cirkvi.

Preto si láskavo, ale jednoznačne dovoľujeme upozorniť evanjelickú verejnosť, aby ste, bratia a sestry, uvažovali a hodnotili aktivity ASLOZ v duchu tohto zásadného vyjadrenia synody.

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 11.9.2019

Oznamy z 12.nedele po Svätej Trojici – 8.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (15.septembra 2019) – bude to 13.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 11.nedele po Svätej Trojici – 1.september 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (8.septembra 2019) – bude to 12.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích budeme mať zahájenie nového školského roka spojené s požehnaním detí.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 10.nedele po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia – 25.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (1.septembra 2019) – bude to 11.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 9.nedele po Svätej Trojici – 18.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (25.augusta 2019) – bude to 10.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. 10.nedeľa po Svätej Trojici je v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Nedeľou pokánia, kedy si pripomíname zničenie mesta Jeruzalem a Jeruzalemského chrámu v roku 70 n.l.. Tak, ako je zvykom aj v našom Cirkevnom zbore, počas služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej, ku ktorej Vás srdečne pozývam.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy z 8.nedele po Svätej Trojici – 11.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (18.augusta 2019) – bude to 9.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Oznamy zo 7.nedele po Svätej Trojici – 4.august 2019

(1) Najbližšie nedeľné služby Božie budú, ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu (11.augusta 2019) – bude to 8.nedeľa po Svätej Trojici. Služby Božie budú v chráme Božom v riadnom čase so začiatkom o 9,00 hodine. Na službách Božích bude kázať brat farár Miroslav Erdinger z Prahy.

Kalendár plánovaných aktivít v Cirkevnom zbore si môžete zobraziť kliknutím na nasledovný odkaz: …zobraziť kalendár
Read More

Dôležitý oznam pre odoberateľov Evanjelického Posla spod Tatier

Milí bratia, milé sestry!

Dňa 10.júla 2019 na spoločnom zasadnutí novozvoleného predstavenstva a dozornej rady Tranoscia, a.s. spoločne s predsedníctvami dištriktov a ECAV bolo prijaté vyhlásenie, ktorého vznik podnietila distribucia novovzniknutého periodika Evanjelického posla Spolku Tranovský. Vydaním prvého čísla tohto týždenníka, sa ukázal aj motív bývalého vedenia Tranoscia a redakcie EPST, prečo ako vtedajšie vedenie odrádzali ľudí od predplácania Evanjelického Posla spod Tatier na ďalšie polročné obdobie. Zmyslom takéhoto konania, ktoré ekonomicky ohrozuje existenciu samotnej spoločnosti Tranoscius, a.s., bolo presmerovanie predplatiteľov na nové periodikum, ktorého sídlo je na základe nájomnej zmluvy na rovnakej adrese ako redakcia Evanjelického Posla spod Tatier. Bývalé vedenie spoločnosti s predsedníčkou Občianskeho združenia Spolok Tranovský Martinou Kovačikovou uzavrelo nájomnú zmluvu na obdobie 5 rokov v priestoroch budovy Tranoscia, a.s.. Z tohto dôvodu je adresa redakcie Evanjelického posla Spolku Tranovský na rovnakej adrese ako je adresa Evanjelického Posla spod Tatier. Čo sa týka zámeru, príbuznosti značky a názvu týždenníka, identickej adresy redakcie nového periodika – o tom nech si každý urobí svoj vlastný úsudok a obraz, avšak nemôžeme sa ubrániť dojmu, že môže dôjsť k zavedeniu mnohých predplatiteľov Evanjelického Posla spod Tatier, najmä čo sa týka úhrady predplatného na ďalší polrok. Je smutné, že takéto veci musíme riešiť uprostred života cirkvi. Myslím, že v celej histórii EPST cirkev podobný problém neriešila.

 

Vyhlásenie

Bratia a sestry, vážení čitatelia Evanjelického Posla spod Tatier, prajeme vám Božie požehnanie.

V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovaniahodnú vec: Niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku Evanjelického Posla spod Tatier a jeho skratku EPST, techniku jeho redakcie ako aj spoločnosti TRANOSCIUS, a. s., dôvernú databázu predplatiteľov, adresu redakcie a v neposlednom rade aj vašu dôveru, milí čitatelia. Vydali falošný Evanjelický posol a mienia v tom pokračovať. Rozposlali ho na všetky adresy, ktoré odcudzili redakcii EPST a do falošného Evanjelického posla vložili šek na predplatné na druhý polrok, ktorým si zaplatíte nie oficiálny, ale falošný Evanjelický posol. Týmto krokom vás uvádzajú podvodne do omylu, lebo si objednáte falošný Posol vydaný občianskym združením Spolok Tranovský (sídliacim na rovnakej adrese ako je redakcia tradičného Evanjelického Posla spod Tatier) a nie oficiálny Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou TRANOSCIUS, a. s..

Preto vás upozorňujeme, že ak tento šek zaplatíte, vaše peniaze prídu na účet hŕstke ľudí, bývalému vedeniu spoločnosti TRANOSCIUS, a. s.. Oficiálnym periodikom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je Evanjelický Posol spod Tatier, nie falošný Evanjelický posol, ktorý vydáva Spolok Tranovský.

Je nám veľmi ľúto, že títo ľudia, ktorí sa angažujú aj v tzv. Asociácii slobodných zborov, naďalej konajú všetko preto, aby našu Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku rozdelili, a preto medzi nás zasievajú kúkoľ poloprávd, nedôvery, ohovárania a sváru.

Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou TRANOSCIUS, a. s. č. 26 vám bude distribuovaný začiatkom budúceho týždňa (16.júla 2019). Prijmite ho s dôverou a s modlitbami, aby už cirkev nerozdeľoval, ale bol nástrojom, na ktorý môžeme byť hrdí, ktorý cirkev zjednocuje a tvorí medzi nami požehnanie Božieho pokoja, spolupatričnosti a bratsko-sesterskej lásky.

S Vami chceme vydávaním EPST pokračovať v tradícii našich otcov.

Predsedníctvo ECAV
Predsedníctva VD a ZD ECAV
Predstavenstvo Tranoscia, a. s.
Dozorná rada Tranoscia, a. s.

Zvolen 10.07.2019

 

Informácie ku predplatnému EPST

Po vynútenej pauze, ktorú nespôsobil TRANOSCIUS, a.s., pokračuje vo vychádzaní týždenník evanjelikov a.v. na Slovensku založený v roku 1910 – Evanjelický Posol spod Tatier.

Cena predplatného na druhý polrok 2019 zostáva nezmenená a je vo výške 23,40 €. Toto predplatné zahŕňa 26 čísel nášho týždenníka. Tí, ktorí máte zaplatené predplatné na celý rok 2019, ste v databáze predplatiteľov a na druhý polrok nemusíte nič platiť.

Evanjelický Posol spod Tatier vydávaný TRANOSCIOM, a.s. si môžete objednať nasledovným spôsobom:
– prostredníctvom internetovej stránky www.predplatne.sk
– e-mailom na adrese: sadlonova@lkpermanent.sk
– telefonicky na číslach 02 / 49 111 200 až 205 na Oddelení predplatného spoločnosti L.K. Permanent, s.r.o.

Rozhodli sme sa spolupracovať so spoločnosťou L.K. Permanent, s.r.o. pri balení a distribúcii nášho týždenníka, ako aj pri evidencii predplatiteľov. Táto spoločnosť má 25 ročné skúsenosti v tejto oblasti.

Nové – 26.číslo týždenníka Evanjelický Posol spod Tatier prichádza po zmenách, ktoré sa uskutočnili na Valnom zhromaždení spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. dňa 28.júna 2019, kedy boli zvolení noví členovia Predstavenstva a Dozornej rady nášho vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s..
Následne bola vytvorená nová redakcia, nakoľko pôvodné redaktorky sa rozhodli ukončiť pracovný pomer dohodou so zamestnávateľom.
Pokračujeme v tradícii našich predkov pri vydávaní Evanjelického Posla spod Tatier. Sme oficiálnym týždenníkom vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s.. Riaditeľom spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. od 2.júla 2019 je brat Mgr. Vladimír Ferenčík.

Budeme vďační, ak si obnovíte predplatné nášho týždenníka Evanjelický Posol spod Tatier ako jednotlivci, ako cirkevné zbory, ale aj na miestach, kde ste ho doteraz neodoberali.
Sme pripravení na slušnú, pokojnú a budujúcu komunikáciu s našimi čitateľmi o veciach a dianí v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Modlíme sa tiež za to, aby sa Pán Boh priznal k obnove Evanjelického Posla spod Tatier a našiel si opäť miesto vo Vašich srdciach.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám veľa požehnaných chvíľ pri čítaní Evanjelického Posla spod Tatier v roku 2019.

So srdečným bratsko-sesterským pozdravom

Predstavenstvo TRANOSCIUS, a.s.
Mgr. Vladimír Ferenčík – riaditeľ
Mgr. Eva Bachletová, PhD. – redaktorka týždenníka
Mgr. Emília Mihočová – redaktorka týždenníka

P.S.:

Brat riaditeľ TRANOSCIA, a.s., Mgr. Vladimír Ferenčík poslal nasledovnú radu pre tých, ktorí si predplatili falošný, teda Evanjelický posol Spolku Tranovský:
Ak si niekto predplatil Evanjelický posol Spolku Tranovský, nech si žiada finančné prostriedky späť. Na poslednej strane Evanjelického posla od Spolku Tranovský sú mobilné čísla redaktoriek. Nech im nedajú pokoj a otravujú ich.